Chwilio ffurf

Ntendwa 26

Paolo egombela mwenye kwa Agilipa

1Agilipa amgamba Paolo, “Wadaha kwegombela mwenye.” Paolo achulusa mikono yakwe egombela savino,

2“Zumbe Agilipa! Nefanyanya sitenda mpafu dyelo negombela mwa yoseni yano hulahwa ni Wayahudi, 3vitendese kwaviya weye kumanya vyedi mazwela ya Wayahudi. Haluse, nakulombeza unetegeleze ukanijijimiza.

4“Wayahudi woseni wavimanya viya nahekala kukongela ni mwana. Wamanya viya nikale vyoseni, nkongo mwe isi yangu vikaheza Yelusalemu. 5Wavimanya mazuwa yoseni, uneva wakaunga waukule kugamba kulaila nkongo sikala saviya mntu ywa bunga dya sila ya Chiyahudi ya kumlonda Chohile, kugamba bunga dya Mafalisayo. 6Vino haluse sichimala hano halahwa kwa chausa cha msuhi ninanawo mwe viya alongile Chohile kwa wadalahala wetu, 7chintu ichiya makabila mlongo na maidi ya wantu wetu yakusinya kuhokela, umo wakavika kwa Chohile chilo na msi. Zumbe, ni kwachausa cho msuhi uwo, nalahwa ni Wayahudi wano! 8Nimbwani nyuwe mwihano mwawona havikudahika kuzumila kugamba Chohile auyusa wabanike?

9“Miye mwenye nafanyanya kugamba naungwa kudamanya chila hudaha kwa yadya yakuhigana na Yesu ywa Nazaleti. 10Icho nicho nidamanye uko Yelusalemu. Sihokela udahi kwa mlavyantambiko mkulu nakujela wantu wa Chohile mwechifungo, naho umo wakakantilwa file nahazumila. 11Nkanana zilozize ziwakantila mwe nyumba zo kuvikila nakujeza kuwatenda waleke kuzumila kwawo. Nawakanijela maya vidala nahaita kuwalonda kwemizi ya wajeni kuwajela maya.

Paolo asimwila ukuhitukila kwakwe

Ntendwa 9:1-19; 22:6-16

12“Elo mwembuli ino sita Damesiki na udahi na malagizo kwa walavyantambiko wakulu. 13Mtunywa umo nimwesila msi, saa mtandatu, siwona ung'azi ukung'alisa ujinkile idizuwa, ukulaila kwembingu ung'ala kunizunguluka na wantu chikutambanya. 14Woseni chigwa hasi, niyo neva izwi dikulonga kwangu kwa Chiebulaniya, ‘Sauli, Sauli! Nimbwani ukunijela maya? Welumiza mwenye kwa kwetowa, saviya njeku ikutowa mateke nkome ya mdimi ywakwe.’ 15Namuza, ‘Zumbe weye ni yuhi?’ Zumbe naye ahitula, ‘Ni miye Yesu, ukunijela maya. 16Mna chimala. Sikulaila hutende mndima ywangu. Uwagambile watuhu chino uwone kwangu dyelo na icho hunga hulagise mazuwa yakutimila. 17Nahwambule na wantu wa Izulaeli na sawo Wayahudi hunga husigile kwawo. 18Gubula ameso yawo wahitule kulaila kwechiza na uwengize mo ung'azi wamlawe mo udahi wa Shetani na kumhitukila Chohile, walenguswe kwa sila ya kunizumila wenkigwe kulekeilwa masa yawo nakuhokela hantu hawo mwa wantu wasagulwe ni Chohile.’

Paolo asimwila ndima yakwe

19“Kwaivyo, Zumbe Agilipa, sungile nihigane na uwoni wa msi nihokele kulaila kwembingu. 20Kukongela Damesiki na Uyahudi ukajika mwe Yudeya yoseni na mwa sawo Wayahudi, silonga kugamba weile wausizwe masa yawo kumhitukila Chohile kudamanya viya vikunga vilagise kwa ntedwa kugamba wausizwa masa. 21Ni kwavino wano Wayahudi wanigwila umo nanimwe Nyumba nkulu ya Chohile, niyo wajeza kunikoma. 22Mna vino dyelo sambizwa ni Chohile, ivyo nachimala hano kulavya ukuzi wangu kwa wose, kwa wadodo na wakulu. Chino hulonga nicho ichintu nawakalongaga wawoni na Musa nachilaile, 23kugamba Kulisito Mkombola aungwa asulumizwe na kutenda ywa nkongo kuuyuka, kulonga ung'azi wa wambulwa kwa Wayahudi na sawo Wayahudi”

24Umo Paolo akegombela mweivyo, Fesito amgutila, “Paolo wi mchilalu! Ukusomesa kwako kwakujela chilalu!”

25Paolo ahitula, “Miye suyo mchilalu, Zumbe! Nasimwila ichindedi chitendese. 26Zumbe Agilipa! Nadaha kusimwila naweye kwa ukankalu, kwaviya kuzimanya izimbuli zino. Nina chindedi kugamba kumsinya chila yumwenga, kwaviya chintu chino hachilaile chifisigwe hankanda. 27Zumbe Agilipa, wawazumila wawoni? Sivimanya wawazumila!”

28Agilipa amgamba Paolo, “Wafanyanya mwe chipindi chino chijihi wadaha kunitenda Mkulisito?”

29Paolo ahitula, “Chitende chipindi chitali hegu chijihi, malombezi yangu kwa Chohile ni kugamba weye na woseni msigale mkunetegeleza dyelo mwadaha kutenda savino miye nili, mna ukausa iminyolo ino!”

30Niyo zumbe mkulu Benike na watuhu woseni wachimala, 31weze wahalawe wagambilana, “Mntu yuno hadamanye dyodyose dikumtenda akomwe hegu kufungwa.” 32Agilipa amgamba Fesito, “Mntu yuno nakaungwa alekelwe hegu hakunga kwegombela kwa Mkulu ywa Chilumi.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index