Chwilio ffurf

2 Wakolinto 7

1Wambuya zangu hunga, ndagano yose ino ikiwa suwe. Elo chelenguse wenye na uzavu wa mili na muye wetu, chitende wakukise kwa kwikala kwa kumwogoha Chohile.

Kwelelwa kwa Paolo

2Chigubwileni myoyo yenyu. Hachina masa na mntu yoyose, hachihokile mntu yoyose, hegu kumdanta mntu yoyose. 3Sikulonga mbuli zino kwachausa cha kuwakantilani, kwaviya, saviya nilongile kale, nyuwe mwi mwe myoyo yetu, chibanike hamwenga, hegu chitende na ujima hamwenga. 4Neduvila nyuwe vidala, nefenya vidala kwachausa chenyu. Sikogoha neduvya hevikulongwa, mwe nkunto zetu zoseni nabweda vidala.

5Hata chize chibule Makedoniya mili yetu haihemile. Chila ntendele nachikomana na nkunto, kuse nkumbizi, mndani woga. 6Mna Chohile, mta kujela nguvu wahwele, kachijela nguvu kwa kwiza kwa Tito. 7Hachijeligwe moyo nu ukwiza kwakwe du, mna naho mwe viya mumjeile moyo. Tito kachigambila viya mkutenda na nkwina ya kuniwona, viya mkujela mbazi na viya mkunigombela. Vino haluse nabwedesa. 8Kwaviya hata hegu ibaluwa yangu idya siwajelani chinyulu, sikuwona vikuleka niwone usungu. Hata hegu ni kwa chipindi chidodo du.

9Mna haluse nabweda, siyo kwaviya nyuwe mjeligwa chinyulu, mna kwaviya chinyulu chenyu chiwatenda mhitwile viya mkunga chani mweile. Mjelwa chinyulu mo mwalo wa Chohile, na kwachausa icho hachi walumize kwa vyovyose. 10Kutenda na chinyulu mwe viya akunga Chohile kwegala hitwilo dya moyo, hitwilo di kwigala wambulwa, hahana chinyulu. Mna chinyulu cha mwe isi chegala file. 11Elo, mkaule chinyulu seicho mwa Chohile kwigaila kuhikiliza vivihi mndani mwenyu, heye, na kwegombela, heye, na kwihiwa, heye, na nkama, heye, na kubesa, heye, na kwekamba, heye na mfundo! Kwa chila sila mwelagisa wenye kugamba hamna masa mwe mbuli iyo.

12Hata hegu nasiwandika idya ibaluwa, sidamanye ivyo kwachausa cha yudya adamanye vihiye, hegu kwachausa cha yudya adamanyizwe vihiye. Nasiwandika chani iwonwe pwilili kulongozi kwa Chohile ivyo mwili na kwekamba kwachausa chetu. 13Nivyo vikuleka suwe nachijelwa moyo. Siyo kugamba nachijelwa moyo du, mna naho Tito nakachelela kwa chinyemi nendile ananacho kulawana ne ivyo mumsangalaze mo moyo. 14Miye seduvila nyuwe mwa meso yakwe, nyuwe nanywi hamnijeile soni. Chiwagambilani ichindedi mazuwa yose, na kudya kweduvila nyuwe mwa meso ya Tito kutenda ulosi wa chindedi ichodu. 15Ivyo ungi wakwe mo moyo kwenyu nyuwe wongezekela vitendese akakumbuka ivyo mhezize kwiva, na ivyo mumhokele kwa nkama zilozize na kuzingiza. 16Seleleswa kugamba nadaha kuwegamila nyuwe mwe chila ulosi.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index