Chwilio ffurf

2 Wakolinto 11

Paolo na Wasigilwa Wadanti

1Hegu mwani jijimize hadodo, hata uneva miye ni mhezi hadodo! Nijijimizani. 2Nawawonelani finju mna ni finju ya Chohile, kwa viya nyuwe mwi saviya chigoli ywedi nilombile kwa mgosi yumwenga du uyo Yesu Kulisito. 3Mna nogoha kugamba, saviya yudya nyoka kwa fanyanyi zakwe za udanti kamdanta Hawa, fanyanyi zenyu zadaha kubalangwa niyo mwauleka uchumi wenyu wa chindedi kwa Kulisito. 4Ivyo mntu yoyose akwiza na kuwagambila Yesu mtuhu siyo yudya chiwagambile, nyuwe mwa mhokela kwa mikono midi, hegu mwamzumila muye wivituhu na Muye Ukukile. Mbuli yedi ya Kulisito ivituhu na idya mhokele kulaila kwetu!

5Mna sikufanyanya kugamba miye sihungukilwe ni chintu wananacho wakwetanga “wasigilwa wakulu.” 6Mafani miye ni mntu hemanyize kulonga, vino sivyo ivyo nili mo umanyi, mna kwa chila ulosi chilavyanywa kwenyu.

7Miye silonga kwenyu Mbuli yedi ya Chohile sikunga kulihwa, nasinyanyahala chani niwenuleni nyuwe. Togolani, nasidamanya masa? 8Umo hadamanya ndima mwenyu, nahalihwa ni wantu wa mabunga ya wazumile watuhu. Na henga akuhoka vyawo chani niwadamanyizeni nyuwe. 9Umo nani hamwenga na nyuwe simwegamile mntu. Kwaviya awo walukolo wezile kulaila Makedoniya nawaninka saviya nendile haunga. Nahedimisa chani nisekuwegamilani kwa vyovyose viya, naho nanijendeleze kudamanya ivyo. 10Saviya chiya ichindedi cha Kulisito chili mndani mwangu, hahali mntu akunga anigubike umlomo mo kweduvya kuno hohose mwe si ya Akaya.

11Nalonga vino kwaviya sikuwaungani? Chohile kamanya kugamba nawaungani! 12Nichei nadamanya saviya hudamanya haluse, chani nisekuwenka luhenyo wadya wakwetanga “wasigilwa wakulu” kulonda luhenyo, luhenyo lwa kweduvya kugamba hambwe wadamanya ndima saviya suwe. 13Kwaviya, awo ni wasigilwa wadanti, wadamanya ndima ya udanti wakweigiliza kugamba ni wasigilwa wa Kulisito. 14Naho havikwehela, kwaviya hata Shetani mwenye ezigiliza kugamba ni mndima ywa kwembingu ywa ulangazi. 15Ivyo siyo mbuli ya kwehelwa uneva na awo wandima wa Shetani wa kwegamba kugamba wandima wedi. Uhelo wawo nawenkigwe chiya chikuwagila kutimilana na ntendwa zawo.

Masulumizo ya Paolo ekale Msigilwa

16Navuzagiza kugamba, mntu asekunifanyanya kugamba ni mhezi. Mna uneva mkafanyanya ivyo, niguhani enga mhezi, chani miyenami nitende na cha kweduvila hadodo. 17Icho hulonga haluse sicho chiya anilagise Zumbe, mwe mbuli ino yo kweduvya, nalonga du enge mntu mhezi. 18Kwaviya walozize weduvya kwachausa cha chimntu, miye nami naneduvye. 19Nyuwe, mna umanyi, nivyo vikuleka mwa wajijimiza wahezi! 20Mwamjijimiza hata mntu akuwatendani watumwa, mntu akuwankonyani, mnta kuwadidimiza, mnta kuwabela, nakuwatowani moso. 21Kwa soni nazumila kugamba suwe nachihwa.

Mna uneva kuna mntu yoyose akujeza kweduvila chintu, nagamba saviya mntu mhezi, miye nami sikogoha kweduvya. 22Ivyo, wowo ni Waebulaniya? Hata miye nami ni Mwebulaniya. Ivyo, wowo ni Waizulaeli? Hata miye nami ni Mwizilaeli. Wowo ni welekwa wa Bulahimu? Hata miye nami ni mwelekwa ywa Bulahimu. 23Wowo ni wandima wa Kulisito? Hata miye nami nalonga ayo chichilalu ni mndima ywa Kulisito kujinka wowo. Miye sidamanya ndima ndala vitendese, sikala kwedijeleza nkanana zilozese, sitoigwa nkanana zilozese naho nanihaguhi nakubanika nkanana zilozize. 24Nkanana shano sihutwa vibonko milongo mitatu na chenda. 25Sihutwa na bonkola nkanana ntatu, sitoigwa mayuwe nkanana imwenga, nkanana ntatu sivunikilwa ni meli mwe bahali hayeya mlanga mwa mazi, na umo hacheleza chilo chijima na kusinda msi mjima. 26Chila nkanana mwe ntambo nani mwe nkondo ya mabohwelo ya makolongo ya mazi, na nkondo za wanyama, na nkondo kulaila kwa Wayahudi weyangu na kulaila kwa wantu sawo Wayahudi, nkondo za kwe mizi, na nkondi za kumbago, nkondo za mwe bahali, nkondo kulaila kwa walukolo wa udanti. 27Sidamanya ndima na kusulumba, sicheleza sina ntongo nkanana zilozize, sikala nasala na nchilu, siswesa nkande na kwikala mwe mpeho chimbwigili nkanana zilozize. 28Ukaleka matuhu yalozize, chila zuwa nasinywa ni ndima za mabunga yose ya wazumile. 29Uneva mntu yoyose kalegela, miye nami silegela, mntu yoyose akakozwamasa, miyenami natenda na nkama.

30Haungwa neduvye, naneduvile kuhwa kwangu. 31Chohile Tate ywa Zumbe Yesu zina dyakwe ditogolwe mazuwa yose kamanya kugamba sikulonga udanti. 32Umo nendile Damesiki, mkulu ywa mzi, endaga hasi ha zumbe Aleta, nendile akaudima umzi wa Damesiki chani anigwile. 33Mna sichulupuka mwe mikono yakwe, kwa kwingizwa mndani mwe gahu, niyo naselezezwa kuse kujinkila luhenyo lwa chiwambaza.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index