Chwilio ffurf

Marki 14:27

Zezu ɓaa ɓay ká tul má̰y ɓay Piyɛr

(Mat 26.31-35; Luk 22.31-34; Za̰a 13.36-38)

27Báyḭi lɛ, Zezu ɓaa ha̰ leɗ nduoɓal-ɛri mii: «Ɓaarì na ì pɔ́ŋ mì riw bele munu ká i ɗaa ɓayke ɗo ɓil mbeɗe Ŋgɛrɛwṵru mii: “Mì ika nzoɓ kɔ́rɔ baɗu, lɛ, baɗuri na i zékre kḭ kpɛrkɛ kpɛrkɛ ɓáy zaɗ zaɗ riw bele .”