Chwilio ffurf

Za̰a 16:32

32Ì kɔ, nam a ví vuku, ze namke na vi ro, ì zékre kḭ kpɛrkɛ kpɛrkɛ ɓáy zaɗ ɓaarì, a í pɔŋ mì huo-i. Roo lɛ, mì ɗo huo-i ya, ɓay ḭi lɛ, Bǎa ɗo ziŋ mì.