Chwilio ffurf

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 7:33

33Lɛɛ, Ŋgɛrɛmbay ɓaa ha̰ ni mii: “Mu nán dikɔn ká ɓal-a, ɓay ḭi lɛ, zaɗ ká mù ɗo ɗi key na ɓa zaɗ ká ɗo ɓoɗ ɓa taa ɓi.