Chwilio ffurf

Salmo 71:18

18Te ma xndendoo ña ni jin san, vi Dios,

visi ja ni kuu nijaꞌnu san vi ja ni kuvixi saꞌun san,

guaa ndee na ndakani san jakaꞌnu ni nuu ñayiu kuechi ka,

vi nuu ñayiu vi koo nuu kuee ka ja ia ndakui ndevaꞌa kuu ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index