Chwilio ffurf

Salmo 107:11

11Chi ni ka kusoꞌi nuu tnoꞌo ni tatnuni Jitoꞌo,

te ni ka skexikoi tnoꞌo ja ni xteku ña ia oo ndee sukun yun.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index