Chwilio ffurf

Génesis 48:13

13Te ni jani ña José ichi ndaꞌa kuaꞌa de Efraín, nagua ja koi ichi ndaꞌa satni Israel, te ichi ndaꞌa satni de Manasés nagua ja koi ichi ndaꞌa kuaꞌa tata de, te ni saꞌa yatni de jin nuu tata de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index