Chwilio ffurf

Génesis 30:20

20Te ni kaꞌan Lea:

―Dios ni skutaꞌu ña in jayiñuꞌu vitna, te koo ni yio jion, chi ni kuu iñu seꞌo jin de ―ni kaꞌan ña.

Yun guaa ni xnani ña jin Zabulón.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index