Chwilio ffurf

Éxodo 3:20

20Su tetniuu maa rin taka jakueꞌe siki ñayiu Egipto, te xneꞌe rin ndiꞌi tniuu naꞌnu saꞌa rin jin nui. Yun te saa siaa ña Faraón ja kiꞌinkuei ron.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index