Chwilio ffurf

यूहन्‍ना 11:4

4ती लेन थोसिमा येशूकी सुङ्‍सुङ, “ती लाजरस नावु ति शेपकी थोक्‍ला मिन, यिने कोन्‍छ्‍योककी मोवा छ्‍या तेन्‍दुपकी थोक्‍ला यिन। तमा ती नेसुर राङ कोन्‍छ्‍योककी पुज्‍युङला मोवा ङ्‍येकिवी।”