Chwilio ffurf

लोमा छ्‍येतिवी लाका 3:13

13अब्राहाम ताङ इसहाक ताङ याकूब ताङ दाक्‍पी पगावा हङ्‍गावाकी कोन्‍छ्‍योककी खोला शब्‍ज्‍यी बुलुप येशूला मोवा कि छ्‍योवु जो नाङ्‍सुङ। ती येशूला राङ ख्‍यिरा पिलातसकी लकला चेक तेतुप यिन। तमा पिलातसकी खोला पिताङ तोङ्‍गुप सिक्‍यासिनाङ ख्‍यिराङ माङ्‍येन।