Chwilio ffurf

Mark 7

Yuwa Yalungi Barasimukuyngka.

1-4Nanamanji barri nanamuku Barasimuku, nayi yalungi yuwa. Waluku yalungkili wakardaba marni, baki kamu yalili jarrba mama. Nani barri yalungi yuwa nanamukuyngka Barasimukuyngka. Baki yalunjalili karu yingkamuku, marda yalungkimi bukambiju waluku wakardaba marni, baki kamu jayalu jarrba mama. Nani barri yalunjalili karu nanankanyi yuwanyi. Jalili yalu wudumba mama dungalana, baki miku yaliyanyi jarrba nanda mama ngala yali jilajba. Waluku yalungkili wakardaba marni, baki kamu yaluja jarrba nanda mama. Mili yalungi yuwa wakardaykanyi yaji. Wakardaba yalili yukururumuku, marda bujilimuku. Wakardaba yalili kaja yaji yalunginkanyi yuwanyi. Karuyi yalunya wakardaykanyi yaji nanankanyi yuwanyi jalili yalunya karu wankalamukunyi. Nanamanji barri nanamuku Barasimuku, nani barri yalili wakardaba yaji nanankanyi yuwanyi. Barriwa.

Baku barri kudiya Barasimuku, baki kudiya milidimbawarrmuku yuwanyi, badajba yali kulani Jirusalimnanyi. Badajba yali nangandurri Jisusyurri. Najba yali kudiya kandimuku Jisuskanyi jarrkurri mama. Miku yalungkiyanyi wakardaba marni waluku yali jarrba mama. 5Yanyba yali nangangi Jisuskanyi, “Najba nurri nganyinmuku kandimuku jarrkurri mama. Jarrba yali mama, ngala miku yalungkiyanyi waluwa wakardaba marni. Dulu yali jarrba nanda mama. Wanyingkanyi yalungkiyanyi miku wakardaba marni waluwa yali jarrba yaji. Nani barri yanybaka nanda yuwa wakardaykanyi yaji. Ngala wanyingkanyi miku yalimi ngayangayijba nanankanyi yuwanyi.” Barriwa.

6Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Narri balkimuku. Narri yabimba balki yaji, jala narri mamanumba nanda yuwa nangangi Kudkanyi, jala narri karu yalunya yinini yuwanyi. Narri balkimuku. Nanda wankalanyi jangkurr jali yanyba Yayisaya, duja nanda jangkurr. Nanangini jangkurrwanyi karungka yalunya narringi. Nayi nanda jangkurr, ‘Nanginmuku, muningka yalu yanyba, yalu maruka muwa ngaki, yalu durrijba ngaki yuwa, ngala miku. Miku yalimi maruka muwa ngaki. Miku yalimi durrijba ngaki yuwa. Muningka yalu wajba ngana yalunginkanyi kunybanyi jangkurranyi, ngala miku yalimi kunyba kurdulu ngaki. 7Jalija yalu wajba ngana kunybanyi jangkurranyi, baki miku ngayiyi manku yalungi jangkurr. Miku ngayiyi manku yalungi kunyba jangkurr, mikungangi yalimi milidimba ngakinkanyi jangkurranyi. Yalu yanybaka nanda ngaki jangkurr, ngala miku. Milidimbaka yalunjalu yalunginkanyi jangkurranyi, miku ngakinkanyi jangkurranyi.’ Nani barri nanda jangkurr najana Kudkanyi. Barriwa. 8Narri yurlwangka nanankanyi jangkurranyi Kudkanyi, ngala narri durrijbangka nanda wankalanyi jangkurr, jali yalu yanyba nganinyimuku.” Nani barri ngirrwayi Jisus yalungi barri. 9Mili barri yanybayi Jisus yalungi, “Narri yurlwangka nanankanyi yuwanyi Kudkanyi, ngala narri ngayangayijbangka narringinkanyi wankalanyi yuwanyi. 10Nanda barri yuwa jali wajba Musis Kudwanyi, nanda yuwa yanybaka nayi barri, ‘Marda ninjimi lalanba bulanya nganyi nijanganjinyi marda ngardanganja. Marda ninjimi wajba bulanya mamanyi baki dungalanyi. Marda ninjimi miku yanyba balki jangkurr bulangi. Jaliyi ninji yanyba balki jangkurr bulangi, jaliyi ninji miku wajba bulanya mamanyi marda dungalanyi, baki marda ninyalimi kurdanba yingkamukunyi.’ Nanda jangkurr, nanda nangangi yuwa Kudkanyi.

11-12Ngala miku narrimi milidimba yalunya nanankanyi nanganginkanyi jangkurranyi. Yinini jangkurranyi narri milidimba. Narri milidimba yalunya, jaliyi yingka nyulu yanyba bulangi, nanganginkanyi nijanganjiyngkanyi baki ngardanganjanyi, jaliyi nyulu yanyba bulangi, ‘Miku ngayiyi wajba nimbalanya dungalanyi baki yajinyi, miku ngayiyi lalanba nimbalanya. Yanyba ngayi jangkurr nangangi Kudkanyi, jangayu wajba Kud dungalanyi baki yajinyi, baki miku ngayiyi yangkalamba nanda jangkurr. Baki nanankardi barri miku ngayiyi wajba nimbalanya dungalanyi baki yajinyi. Miku ngayiyi lalanba nimbalanya.’ Narri yanyba, jaliyi nyulu yanyba nani bulangi, baki nanda kunyba. Narri yanybaka nanda kunyba, nyulu waykanyi Kud dungalanyi, ngala mikuyaji mili dungalanyi wudumbikanyi mama bulangi. 13Ngala balki nanda narringi yuwa. Miku narrimi ngayangayijba nanganginkanyi yuwanyi Kudkanyi. Narringinyi yuwawanyi manjamanjambaka nanda yuwa nangangi Kudkanyi. Nanangini balkiwanyi jangkurrwanyi manjamanjambaka nanda kunyba jangkurr nangangi Kudkanyi. Narri jungkuka balki, jala miku narrimi lalanba bulanya yarrijinyi baki nijanganjinyi, jala miku narrimi wajba bulanya dungalanyi, ngala narri wajba Kud dungalanyi. Baki narri milidimbaka mili kajanyi balkinyi yajinyi marda. Mili kajanyi balkinyi yajinyi narri milidimbaka yalunya barri.” Barriwa.

Yanka Barri Nganinyi Jungkuka Balki.

14Baki kayayi Jisus yalungi muramukuyngka, yalu jilaykanyi nangandurri. Mili nyuli yanyba yalungi, wakardaykanyi yalungka marni baki jarrkanyi mama. Yanyba nyuli yalungi, “Manku janarri ngaki jangkurr, baki jingkijba janarri. 15Miku nyulimi jungku balki, jarrbangkangangi nyulu mama. Nyulu jungkuka balki, mankumankukangangi nangka balkinyi yajinyi. Waluku nangka mankumankuka balkinyi yajinyi, baki nyulu yanybaka balki jangkurr, nyulu yabimbaka nanda balki yaji. Nani nyulu jungkuka balki.” Barriwa.

17Kamu barri barlbayi Jisus yalunbunanyi murananyi. Ngankijba nyuli barrawuna, baki jungku nyuli nanaba kalawuyngkurru. Jilajbayi nanganginmuku kandimuku nangandurri, baki ngajaka yali Jisus, “Wanyi nanda jangkurr jali ninji yanyba barrin. Miku nurrimi jingkijba.” 18-19Ngala jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Marda narri kuna. Miku narrimi kunyba kulaji jingkiykanyi yaji kuna. Miku kuna narrimi jingkijba ngaki jangkurr. Jungku kuna narri barrinani yalu. Jangayu karu narrinya nanankanyi jangkurranyi. Nanda mama jala narri jarrba, nanda mama ngankijbangka narrindu muwana. Mikukimi jungku nanda mama muwana yurrngumba. Nanda mama walajbangka muwananyi, mankanyinanyi. Nani barri mikuwali nanangini mamawanyi yabimba narrinya balki, narringka mankumankunkanyi balkinyi yajinyi. Miku narrimi jungku balki, jarrbangangi narri jawuda mama.” Barriwa. Nani barri yanybayi Jisus mamanyi, bukamba mama kunyba jarrkanyi. Miku jawuda mama malaba, miku yaliyi jarrkanyi. Barriwa.

20Baki mili yanybayi Jisus yalungi, “Ngala jaliyi narringka mankumanku balkinyi yajinyi, baki janarri yabimba balki yaji. Baki nani barri janarri jungku balkina yuwana Kudkanyi. 21Waluku nangka mankumanku nganinyi balkinyi, baki kamu janyulu yabimba balki yaji, kamu janyulu maninjakujba yaji. Kamu janyulu kurdanba yingka nganinyi. 22Waluku nangka mankumanku nganinyi balkinyi, baki kamu janyulu kuluka yingkana jibarrina, kamu janyulu kuliwijba yajinyi, kamu janyulu jujamba yalunya, kamu janyulu ngurrunajba yingka, kamu janyulu barrakijarra. 23Nani barri waluku nangka mankumanku nganinyi balkinyi yajinyi, baki kamu janyulu yabimba nanda balki yaji. Nani barri jungkuka nanda nganinyi balkina yuwana Kudkanyi. Ngala miku nyulimi jungku balkina yuwana Kudkanyi, jarrbangangi nyulili mama barrin.” Barriwa. Nani barri yanybayi Jisus yalungi kandimukuyngka.

Kuyu Nyuli Jangkurr Jisuskanyi Jibarriwanyi.

24Barlbayi Jisus nanamunanyi yajinanyi. Barlba nyuli yingkayurri yajiyurri. Barlba nyuli langki bundu nanankuyanyina barrawuyabarrawuyana, niji Daya marda Sayidun. Ngankijbayi Jisus barrawuna, baki jungku nyuli nanaba. Nulijba nyuli jungunkanyi karda nanaba barrawuna nyuluman, ngala miku. Wakaramba yali Jisus nananyina barrawuna yingkamukunyi.

25-26Jilajbayi jibarri nangandurri. Nanda jibarri nangangi yaji niji Bunijiya. Miku nyuliyanyi mungkiji nangangi Jisuskanyi. Miku nyuliyanyi Ju, ngala nyuli ngurranyi. Yanyba nyuli yinini yanyi, Krik yanyi. Nanamuku Jumuku, miku yaliyanyi maruka muwa yalungi ngurranyimukuyngka barrinani nanda jibarri. Yalili yanyba yalungi, “Yingkamuku ngurranyimuku, yalu barrinani bajangumuku.” Ngala nanda kulunganja nangangi ngila, nyuli lunji. Jungkuyi wuwarr nangandu mankanyina. Manku nyuli nangangi Jisuskanyi, nyuli nanaba barrawuna, baki jilajbayi jibarri nangandurri, baki mururu nyuli wayka jambana nangandu. Yilikajba nyuli Jisus, nyulu jakaji nanda wuwarr ngilananyi mankanyinanyi. 27Ngala yanybayi Jisus nangangi jibarrinyi, “Waluku barri janurru wajba bayamuku mamanyi. Waluku jayalu jarrba kaja mama. Miku nurriyi wajba bajangumuku mamanyi waluku barri. Waluku jayalu yalu jarrba yaji bayamukunyi. Ngayu Ju, ngala ninji ngurranyi ngaki. Badajba ngayi milidimbiji yalunya ngakinmuku mungkijimuku Jumuku. Badajba ngayi yabimbiji ngiruka yaji yalungi barri. Yalu barrinani nanamuku bayamuku. Miku ngayiyanyi badajba milidimbiji yalunya ngurranyimuku. Miku ngayiyanyi badajba yabimbiji ngiruka yaji yalungi. Yalu barrinani nanamuku bajangumuku.” 28Yanybayi jibarri nangangi Jisuskanyi, “Yuku barri, mambuka. Ngala jala yalu jarrba mama bayamukunyi, jaliyi yirrba jawuda mama jambarri, baki nanda jarrbangka bajanguwanyi. Jarrbangka nanda bijal mama bajanguwanyi, jaliyi yirrba mama jambarri. Ngala jala ninji milidimba yalunya nganyinmuku mungkijimuku, baki kudiyanymukunyi ngurranyimukunyi yalu marda mankuka nganyi jangkurr. Yalu marda kuyungka nganyi jangkurr. Janinji kuna yabimba ngiruka yaji yalungi marda ngurranyimukuyngka jala kuyu nganyi jangkurr. Janinji kuna kunymamba marda ngaki ngila.” 29Baki nyuli jananganja jibarri Jisuswanyi, “Mirnarrijba ngayu muwa nanankanyi jangkurranyi jali ninji yanyba. Kudanyu barri nganinji jingkijba, yuku ngayu yabimba ngiruka yaji. Jangayu kunymamba nanda nganyi ngila. Wijbakiyi wayka barndarri ngilayurri. Nanda wuwarr barlbayi nanganbunanyi mankanyinanyi. Mikuyaji wuwarranyi nanaba ngilana mankanyina.” Barriwa. 30Wijbayi nanda jibarri nanganginkurri barndarri. Jali nyulu wanbiya, baki najba nyuli ngila jalyuna. Mikuyaji wuwarranyi nangandu. Barriwa.

Kunymambayi Nganinyi Kuwarda Baki Janyi Jisuswanyi.

31Baku barri barlbayi Jisus nanamunanyi yajinanyi Dayananyi. Jilajba nyuli langki nanankurri yajiyurri Sayidunyurri. Mili nyuli jilajba karrurrinyba kula nananyina yajina jali kaja barrawuyabarrawuya 10 barri. Baki mili nyuli jilajba bayungu nanankurri kanjarri, niji Kalili. 32Kuyu yali nganinyi nangandurri Jisusyurri jawudawanyi. Nanda nganinyi, nyuli mudu kuwarda. Miku nyuliyi manku yaji. Baki nyuli balki janyi. Miku nyuliyi yanyba jangkurr kunymamba barri. Nyuli balki janyi. Yalu jali yalu kuyu nanda nganinyi nangandurri Jisusyurri, ngajaka yali Jisus, nyulu marrimbiji nanda nganinyi kulaji marniyudinyi. 33Dulabayi nanda nganinyi yalunbunanyi Jisuswanyi. Jungkuyi bulaman. Baki yarrijba nangki Jisus marni nanganginyina kuwardana. Janybayi jabula Jisuswanyi, baki yarrijba nangki marni nanganginyina jalinyina. 34Najbayi laliji kingkarri Jisuswanyi, baki wirnngalijbayi kudanyu barri. Baki yanybayi Jisus nganiyngkanyi, “Yibada.” Nanda jangkurr Ju yanyi, barrinani, “Dumbakiyi kuwarda, baki wirriwirrijbakiyi jalinyi.” 35Baki yinarramba kunybijbayi nanda nganinyi. Manku nyuli yaji, baki yanyba nyuli jangkurr kunymamba barri. 36Wijbayi Jisus yalundurri muramukuyngkurri, baki jirrinyba nyuli yalunya. Maramaramba nyuli, “Miku narriyi karu yingkamuku nanginkanyi nganiyngkanyi, jali ngayu kunymamba. Miku narriyi karu.” Nani barri nyuli jirrinyba yalunya, ngala miku yaliyanyi ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi. Barlba yali, baki karu yali yingkamuku. Jali mili jirrinyba yalunya, miku karunkanyi Jisuswanyi, baki mili yali karu yingkamuku, nyuli kunymamba nanda nganinyi. 37Baki jali yalu manku nanda jangkurr, baki manmala yali. Manmala yali kudanyu barri, baki yanyba yali, “Nanangini Jisuswanyi, nyulu yabimbaka bukamba yaji kunymamba. Nyulu kunymambaka kuwarda mankunkanyi yaji. Marda nyulu kunymambaka janyi yanybikanyi jangkurr.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index