Chwilio ffurf

Mark 12:33

33Kunyba nganyi jangkurr, marda ngambalimi kudanyu maruka muwa nangangi Kudkanyi. Marda ngambalimi kudanyu nulijba nangangi Kudkanyi ngamanginyina kurduluna. Marda ngambalakimi mankumankuwa nangangi Kudkanyi ngamanginyina kulajina. Marda ngambalimi kudanyu waki nangangi. Marda ngambalimi kudanyu maruka muwa yalungi yingkamukuyngka, barrinani ngambalaka maruka muwa. Nanginkujarra jirrinyi yuwa ngambalangi. Jala ngambala wajba Kud barnyinyi, jala ngambala yundijba nanda barnyi nangangi Kudkanyi, baki ngambala yabimba kunyba yaji. Ngala jala ngambala ngayangayijba nanginkujarrayngka yuwanyi, baki ngambala yabimbaka mili kunyba yaji.” Nani barri yanybayi nanda milidimbawarr nangangi Jisuskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index