Chwilio ffurf

Mark 10:26

26Jali yalu manku nanda jangkurr nangangi Jisuskanyi, baki manmala yali kandimuku. Manmala yali kudanyu barri, baki ngajaka yali Jisus, “Jaliyi jardibirri jungunkanyi kandi nangangi Kudkanyi, baki wanyinmuku janyulu marrimba yalunya mardarda Kudwanyi. Wanyinmuku jayalu wankijba mili nangandu kingkarri.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index