Chwilio ffurf

Mark 10:21

21Ningkijbayi nganinyi Jisuswanyi, baki maruka nyuli muwa nangangi. Yanybayi Jisus nangangi, “Yingka mili yaji marda ninjimi yabimba, baki janinji jungku kunyba nangangi Kudkanyi. Barlbakiyi, baki wajbakiyi yingkamuku bukamba nganyingkanyi yajinyi dungalanyi. Janinji wudumba kaja dungala nganyingkanyi yajinyi. Wajbakiyi yalunya nanankanyi dungalanyi, nanamuku jala yalu jungku mikuyaji dungalanyi. Wajbakiyi yalunya nanankanyi kajanyi dungalanyi. Baki barriwa, baki wijbakiyi ngakindurri. Jilalajbakiyi ngakindu yurrngumba barri. Baki yuku barri janyulu mirnarrijba Kud muwa nganyi, janyulu mili wankamba ninya.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index