Chwilio ffurf

John 21:23

23Yanyba yalungkili kandimuku nanankanyi jangkurranyi yanyba jali Jisus. Mankumanku yalungki Jisuskanyi jangkurranyi. Ngamu yanybayi Jisus nangangi, “Miku nangkiyi janyba nanda kandi.” Ngala miku yanybayi Jisus miku nangkiyi janyba nanda nangangi kandi. Miku nyuliyi yanyba nani. Yinini jangkurr nyuli yanyba. Muningka nyuli yanyba nayinda jangkurr, “Jalimi ngayu yanyba nangangi, janyulu jungku wanka yurrngumba nanankurri jalija ngayu wijba, ngala miku nanda nganyi yaji.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index