Chwilio ffurf

John 17

Yanybayi Jisus Kudkanyi Nanganginkanyi Kandimukuyngka

1Jali nyulu yanyba Jisus bukamba nanda jangkurr kandimukuyngka, baki ningkijbayi Jisus kingkarri lalijiyurri. Ningkijba nyuli kingkarri, baki yanyba nyuli kingkarri nangangi Kudkanyi, “Buwakanya, ngayu ngajaka ninga, ninjija minimbiji yalunya wandijiyana, ngayu jungku nganyi jandanyi, ngayu walkurra mambuka. Baki jaliyi yalu jingkijba ngana, ngayu walkurra mambuka, baki jayalu jingkijba ninya, ninji walkurra mambuka marda. 2Baki jangayu wankamba yalunya, jungunkanyi niyandu kingkarri lalijina. Jangayu wankamba yalunya, yarrijbangangi nganinji jungunkanyi walkurra mambuka yalungi wandijiyana. Jangayu wankamba mili yalunya, jalija yalu durrijba ngaki jangkurr. Yurrngumba yalu durrijba ngaki jangkurr, yarrijbangangi ninji yalunya ngaki. Yarrijba ninji yalunya durriykanyi ngaki jangkurr. 3Jangayu mili wankamba yalunya, baki jayalu jingkijba niyanya. Jayalu jingkijba ninga, ngawamba ninji duja Kud, marda jayalu jingkijba ngana, ngayu Jisus Krayis, nanda jali ninji manjijba. 4Yabimba ngayi nanda kaja yaji jali nganinji karu nanankanyi yabimbiji. Yabimba ngayi bukamba nani. Barriwa. Baki jayalu jingkijba ninya, ninji walkurra Kud yalungi wandijiyana, wakingangi ngayi nani barri. Barriwa. 5Jingkijba ngayu nayinda yaji. Winyurruwa jangaka janyba. Baki ngayu ngajaka ninga, jangayu jungku mambuka nganyindu kingkarri. Janungkala jungku malumba, barrinani wabula nungkala jungkuyi malumba mambukawuya, waluwa nganinji manjijbayi wayka jambarri. Ngayu ngajaka ninga, janungkala jungku malumba barrinani wabula kamambarra, jali nungkala yabimba bukamba yaji wandijiyana. Barriwa.

6Nanamuku nganinyimuku jali yalu maruka muwa nganyi, ninji yarrijba yalunya ngaki. Yalu ngakinmuku kandimuku. Karu ngayi yalunya nganyi, baki jingkijba yalu ninga, ngayangayijba yalu nganyinkanyi jangkurranyi. 7Baki nayimanji yalu jingkijba ngaki jangkurr. Nganinji karu nanankanyi jangkurranyi, ngayu karunki yalunya. Bukamba nanankanyi jangkurranyi, karu jala ngayi yalunya, nanda nganyi jangkurr. Yalu jingkijba nanda nganyi jangkurr. 8Karu ngayi yalunya nanankanyi nganyingkanyi jangkurranyi, baki yali kuyu nganyi jangkurr. Kuyu yali nganyi jangkurr, karu jali ngayu yalunya. Jingkijba yalu nayinda duja jangkurr, ‘Badajba ngayi nganyinbunanyi, nganinji manjijbayi yalundurri.’ Kuyu yali nayinda jangkurr ngaki.

9-10Ngayu karungka ninga yalungi. Yalu nganyinmuku jandanyimuku. Yingkamukunyi jala miku yaliyanyi kuyu nganyi jangkurr, miku ningimi karu yalungi. Ngala nanginmuku ngakinmuku kandimuku, yali kuyu nganyi jangkurr, yalu jungku kunyba nganyi nanijba. Ninji walkurra mambuka yalungi, baki ninji yarrijbayi yalunya ngakindurri. Jungku ngayu marda, walkurra mambuka yalungi. Baki ninga ngajaka yalungi, ninjija lalanbiji yalunya. Baki jayalu milidimba yingkamuku ngaki, ngayu mambuka bukambijuyngka wandijiyana. 11Winyurruwa jangayu barlba nganyindurri. Miku jangayu mili jungku nayiba jambana. Miku jangayu jungku mili yalundu kandimukunyina ngakinyina. Jayalu jungku yaluman. Buwakanya, ninji kudukudu. Baki janinga ngajaka kuna, janinji lalanba ngakinmuku kandimuku. Lalanbakiyi yalunya. Marrimbakiyi yalunya mardarda, jungkungangi ninji ngiruka. Baki jayalu jungku yurrngumba ngiruka marda malumbiju, barrinani nungkala jungku ngiruka malumbiju. 12Wabula ngayili jungku yalundu. Lalanba ngayili yalunya, yabimbangangi nganinji ngiruka lalanbikanyi yalunya. Kudanyu ngayili lalanba yalunya bukambiju. Ngala yingamali nyuli yingijba ngakindu. Jalija nangka janyba nanda yingamali, baki miku nyuliyi jungku mili wanka nganyindu. Yingkijba nyuli ngakindu. Nani yarrijbayi jangkurr nganyinyina najana wankalawanyi. Barrabarruji nyuli yarrijba nanda duja jangkurr nanankanyi yingamaliyngka, jalija yingijba ngakindu nanijba.

13Winyurruwa jangayu barlba nganyindurri, ngala nanijba ngayu yuwaji jungku nayiba jambana. Ngayu yanybaka nganyi, baki nanginmuku kandimuku ngakinmuku, yalu nayiba ngakindu. Yalu mankuka nayinda jangkurr. Ngayu ngakaja ninya, janinji lalanba yalunya, baki jayalu mirnarrijba muwa. Jayalu mirnarrijba muwa, barrinani ngayu mirnarrijba muwa, jingkijbangangi ninyalu, janinji lalanba yalunya yurrngumba. 14Karu ngayi yalunya nganyingkanyi jangkurranyi. Ngala yingakmukunyi yalunjali ngirra ngakinmuku kandimuku, durrijbangangi yali nganyi jangkurr. Ngala nanamukunyi yingkamukunyi, durrijba yali yalungi balki yuwa. Miku ngayimi durrijba yalungi yuwa, baki ngakinyi kandimukunyi, miku yalimi durrijba nanda balki yuwa yalungi yingkamukuyngka. Baki nanankardi barri yalunjalu ngirra ngakinmuku kandimuku, mikungangi yalimi durrijba nanda balki yuwa. 15Miku ninyimi ngajaka ninya, ninjija dulaji yalunya yalunbunanyi balkimukunanyi. Miku ninyimi ngajaka nani yalungi. Ngala ngayu ngajaka ninya, ninji lalanbiji yalunya, ninji marrimbiji yalunya mardarda. Baki nanangini balkiwanyi wuwarrwanyi, nanangini Sayidinwanyi, miku yalunyiyi yangkalamba ngakinbunanyi yuwananyi. 16Miku ngayimi durrijba nanda balki yuwa yingkamukuyngka, baki ngakinyi kandimukunyi, miku yalimi durrijba nanda balki yuwa. Durrijba yalu nganyi yuwa. Nanda yuwa nganyi, nanda yinini kunyba yuwa. 17-18Manjijbayi nganinji jambarri milidimbikanyi, baki nani ngayu manjijba yalunya, yalu milidimbikanyi yingkamuku. Ngala janinji marrimba yalunya mardarda, miku yalu yabimbikanyi balki yaji, baki jayalu waki nganyi. Jayalu durrijba nganyi jangkurr, nanda duja jangkurr. 19Nani jangayu waki nganyi. Jangayu yurlwa yingkamukuyngka, ngala jangayu durrijba nganyi jangkurr yurrngumba. Baki jayalu waki nganyi. Jayalu durrijba nganyi jangkurr, jingkijbangangi nganjalu, ngayu durrijba nganyi jangkurr. Nani barri marda jayalu durrijba nganyi jangkurr yurrngumba.

20Miku ngayimi yanybaka nganyi ngawamba nanginmukuyngka, ngakinmukuyngka kandimukuyngka. Ngala yanybaka ngayu nganyi marda yingkamukuyngka. Yanybaka ngayu nganyi yalungi yingkamukuyngka, jalija yalu marda manku nganyi jangkurr. Ngakinmukunyi kandimukunyi jayalunjalu milidimba nganyingkanyi jangkurranyi. Baki kudiyanymukunyi jayalu kuyu nanda nganyi jangkurr. Yanybaka ngayu nganyi marda yalungi marda kudiyanymukuyngka, kuyu jalija nanda nganyi jangkurr baku. 21Buwakanya, yanyba ngayu nganyi yalungi, baki jayalungka mankumanku nanamannga jangkurr. Nani barri niyangka mankumanku nanamannga jangkurr. Mankumanku nganyingka nanamannga jangkurr, baki mankumanku ngaka nanamannga jangkurr. Nani niyangka mankumanku nanamannga jangkurr. Ngayu yanybaka nganyi yalungi, jayalungka marda mankumanku nanamannga jangkurr. Baki yingkamukunyi, jalija yalunjalu najba mankumankunkurri yalungka nanamannga jangkurr, jayalu jingkijba, nganinji manjijbayi nanginkurri jambarri. 22Yurrngumba ngayi yabimba nanda yaji jali nganinji karu. Yurrngumba nungkala waki malumbiju. Nani barri ngakinyi kandimukunyi jayalu yabimba nanda yaji jalija ninji karu yalunya. Jayalu waki malumbiju niyandu. Jangambala malumba waki bukambiju. 23Niyangka mankumankuka nanamannga jangkurr. Ninji jungkuka ngakinyina kurduluna. Ngayu jungkuka nganyinyina kurduluna, marda jangayu jungku yalunginyina kurduluna. Baki jayalungka mankumanku nanamannga jangkurr, jalija ngayu jungku yalunginyina kurduluna. Baki bukambijunyi wandijiyana, janganjalu jingkijba, nganinji manjijba. Baki jayalu jingkijba, ninji maruka muwa yalungi, barrinani ninji maruka muwa ngaki.

24Buwakanya, ninji yarrijba yalunyi ngakindurri, yalu durriykanyi ngaki yuwa. Ngajaka ninya, jayalu jungku nananyina yajina, jalija ngayu barlba nanankurri yajiyurri. Baki janganjalu najba jungunkurri kunyba marda walkurra, barrinani ninji jungku kunyba marda walkurra. Maruka ninji muwa ngaki yurrngumba. Maruka ninji muwa ngaki wabula, waluwa nungkala yabimbayi bukamba yaji, laliji marda kanja marda jamba. Maruka ninji muwa ngaki waluwa nungkali yabimba bukamba yaji. Ngayu jungku kunyba marda walkurra, marukangangi ninji muwa ngaki yurrngumba. 25Buwakanya. Ninji jungku yurlurr yurrngumba. Yingkamukunyi miku yalimi jingkijba ninya, ngala ngayu jingkijba ninya. Ngayu jingkijba ninya, ninji jungku yurlurr, ninji yanyba duja jangkurr. Baki nanginmukunyi kandimukunyi ngakinyi, jingkijba ninyalu marda. Yalu jingkijba ngana, nganinji manjijbayi. 26Karu ngayi yalunya nganyi. Milidimba ngayi yalunya nganyi, baki mili jangayu milidimba yalunya nganyi. Baki ninji maruka muwa ngaki, baki nani barri marda yalimi marukangka muwa yalungi yingkamukuyngka. Baki jangayu jungku yalundu kurduluna yurrngumba. Barriwa barri ngayu yanyba nganyi nani.” Nani barri yanybayi Jisus nanganginkanyi Buwakaya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index