Chwilio ffurf

John 14:17

17Janarrinya wajba kandinyi, ngarndunyi nanganginkanyi Kudkanyi. Nyulu yanybaka duja, nanda ngarndu Kudkanyi. Nanamuku miku jalimi yalu kuyu jangkurr ngaki, mikukimi manjijba ngarndu yalundurri Buwakayu. Miku yalimi jingkijba nanda ngarndu Kudkanyi. Ngala narri jingkijbangka nanda ngarndu Kudkanyi, jungkukangangi nyulu narrindu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index