Chwilio ffurf

John 10:10

10Ngala nanda maninjaku, jilajba nyuli mungana yalundurri jibyurri. Binanyba nyuli yalunya baki kurdanbiji yalunya. Daba jayalunya. Ngala ngayu miku ngayu barrinani nanda maninjaku. Miku ngayiyanyi jilajba nayinda nanginkurri daji yalunya. Jilajba ngayi, marrimbiji yalunya mardarda, lalanbiji yalunya nganinymuku jibarrimuku. Miku ngayiyanyi jilajba kurdanbiji yalunya, ngala ngayi jilajba wankambiji yalunya, maruka jala muwa nangangi Kudkanyi. Jayalu jungku wanka yurrngumba nangandu Kudnyina, baki janyulu yabimba kunyba yaji yalungi Kudwanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index