Chwilio ffurf

Hebrews 11:11-12

11-12Nanda Yabrayam nyuli malbu, baki nangangi maninganja niji Sara, nyuli bardibardi. Mikuyaji jandayngkanyi bulangi. Ngala karuyi Yabrayam Kudwanyi, janyulu wudumba kajamuku murimurimba nyulu yalunya juju barri bayngkani nangandu. Kuyuyi nanda jangkurr Yabrayamwanyi. Jingkijba nyuli Kud, nangangi jangkurr duja barri. Kuyuyi jangkurr Kudkanyi Yabrayamwanyi, baki nanankardi barri yabimbayi yaji nangangi Kudwanyi. Nanda Yabrayam kudanyu nyuli malbungujba mankanyi, baki nangangi maninganja Sara nyuli bardibardingujba mankanyi. Ngala yabimbayi ngiruka yaji bulangi Kudwanyi, kuyungangi buli jangkurr nangangi Kudkanyi, Yabrayamwanyi baki Sarawanyi. Yabimbayi ngiruka yaji bulangi Kudwanyi, baki ngawakuku nyuli nanda bardibardi, baki birnandaba nangki jukanyi bardardanyi. Jali nyulu jardijba walkurra nanda juka, baki nyuli wudumba maninganja nangangi, baki jandanyiwuya. Nani barri baku barri juju, yali kajamuku barri jali yalu barrinani murimurimba nyulu yalunya Yabrayamwanyi juju barri bayngkani nangandu. Yali wirdikudukudumuku, barrinani nanamuku wirdikudukudumuku warrawiji kingkarri lalijina. Yali wirdikudukudumuku barrinani nanamuku wirdikudukudumuku mundarrmuku. Barriwa.

13Nanamukunyi wankalamukunyi Yabrayamwanyi, Sarawanyi, Yayisawanyi, baki Jakibwanyi, yali kuyu nanda jangkurr nangangi Kudkanyi. Yali jingkijba Kud, janyulu yabimba nanda jali nyulu yanyba, janyulu yabimba yaji. Yanybayi Kud, janyulu wajba yalunya nanankanyi yajinyi bayungu, baki juju barri baku nyuli wajba yalunya nanankanyi yajinyi. Nyuli wajba yalunya nanankanyi yajinyi, nanamuku kajamuku jali yalu jungku juju barri bayngkani yalundu. Yalu jungkuyi mungkijimuku nanankanyi yajinyi. Ngala nanamukunyi lirrkamukunyi, miku yalunjaliyanyi najba jungunkurri mungkijimuku nanankanyi yajinyi. Ngala yali jingkijba Kud, baku barri janyulu wajba yalunya nanankanyi yajinyi. Yalili jilalajba nananyina yajina, ngala baku janyulu yalunginmirra yaji. Yalunjalili karu yingkamuku, yali ngurranyimuku nanankanyi yajinyi, muningka yalili jilalajba nananyina yajina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index