Chwilio ffurf

Galatians 5

1Wabula barri ngambali wakiwarr, wakiwarrmuku ngambali. Baki nanda yingka balki yuwa, nanda ngambalangi mambuka, ngala miku nanijba barri. Miku ngambaliyi wakiwarr nanankanyi yuwanyi nanijba. Dulabayi ngambalanya Jisus Krayiswanyi. Dulaba nyuli ngambalanya nanankardi yingkananyi yuwananyi, ngambala durriykanyi Jisus Krayis. Baki ngayu karungka narrinya kudanyu, jungkukiyi yurlurrmba nangangi Jisus Krayiskanyi. Mikujiyi durrijba yingka yuwa. Mikujiyi mili jungku wakiwarr yingkanyi yuwanyi, ngala jungkukiyi yurlurrmba nangangi. 2Manku narri nayinda ngaki jangkurr. Ngayu Bul, ngayu karungka narrinya nanginkanyi jangkurranyi. Mardakimi miku yingkawanyi kaburrmba narrinya. Jaliyi munyajba narri yingka kaburrmbikurri, baki narringka yangkalamba nanganbunanyi Jisus Krayisnanyi. Miku narrimi kuyu nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. 3Mili ngayu karu narrinya kudanyu. Jaliyi narri munyajba yingka kaburrmbikurri narrinya, baki narri durrijbangka nanda yuwa Musiskanyi, nanda yuwa nangangi kaburrmbikanyi yaji. Jaliyi narri durrijba bijal nanda yuwa Musiskanyi, baki marda narrimi durrijba bukamba nanda yuwa. Jaliyi yingkawanyi kaburrmba narrinya, baki marda narrimi jungku yurlurrmba bukamba nanankanyi yuwanyi Musiskanyi. Marda narrimi yabimba bukamba nanda yuwa. 4Kudiya narri, ngamu narri jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi, ngamu narri yurlurrmba jungku jala narri ngayangayijba nanankanyi yuwanyi Musiskanyi, ngala miku. Jaliyi narringka mankumanku nani, baki miku nyuliyi narringi Buwanya Jisus Krayis. Jaliyi narringka mankumanku nani, baki miku narriyi jandanyimuku nangangi Kudkanyi, baki miku nyuliyi yabimba kunyba yaji narringi Kudwanyi. 5Ngala nurru barri, nurru jingkijba Kud, janyulu yabimba nurrunya jungunkanyi yurlurrmba nangangi. Nurru jingkijba Kud, janyulu yabimba nanda nurrungi, kuyungangi nurru nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi, baki wajbangangi nurrunya nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi Kudwanyi. Nanankardi nurru jingkijba Kud, janyulu yabimba nurrunya jungunkanyi yurlurrmba nangangi. 6Bukamba ngambala, Jumuku marda nanamuku jala miku Jumuku, bukamba ngambala, nyulu bababanyamba ngambalanya Jisus Krayiswanyi, jaliyi ngambala kuyu nangangi jangkurr. Yuku barri yingkamuku ngambala kaburrwaburr, ngala kudiyamuku ngambala miku yalimi kaburrwaburr. Yuku nanda. Ngala miku ngambalimi jungku yinini yinini nangangi Jisus Krayiskanyi. Miku. Bukamba ngambala nyulu bababanyamba ngambalanya, kudiya jala kaburrwaburr, baki kudiya jala miku kaburrwaburr. Bukamba ngambala nyulu bababanyamba ngambalanya jaliyi ngambala kuyu nangangi duja jangkurr. Nanankardi barri ngambala maruka muwa nangangi, baki ngambala maruka muwa yalungi yingkamukuyngka, marukangangi nyulu muwa ngambalangi. Barriwa.

7Wabula narri kuyuyi nangangi jangkurr Jisus Krayiskanyi. Narri durrijbayi nangangi buyingkinyi yuwa. Ngala wanyingini karuyi narrinya, marda narrimi miku durrijba nanda duja jangkurr nangangi. Wanyingini narrinya kurrkunba ngayangayiykanyi nanganginkanyi duja jangkurranyi. 8Ngayu jingkijbangka Kud jali yarrijba narrinya nanganginmuku jandanyimuku. Ngayu jingkijbangka Kud, miku nyuliyanyi kurrkunba narrinya ngayangayiykanyi nanganginkanyi duja jangkurranyi. Miku nyuliyanyi kurrkunba narrinya durriykanyi nangangi jangkurr. 9Nayinda jangkurr yalili muningka yanyba, “Jala nyulu yabimbaka damba, baki ngawamba bijal bululu nyulu yarrijbangka, baki kamu barri bukamba nanda damba bululujbangka.” Nani barri yalili muningka yanyba. Baki nani barri nanda nanamannga bijalwanyi balkiwanyi yabimbaka walkurra kiji yalungi kajanyi. Barriwa. 10Jalija narri yanyba nayinda jangkurr jala ngayu yarrijba narringi, jalija narringka kudanyu mankumanku nanginkanyi jangkurranyi, baki ngayu jingkijba narrinya, janarri kuyu nayi jangkurr. Nani ngayu jingkijba narrinya, ngambalangangi bukambiju bababanyamba nyulu ngambalanya Jisus Krayiswanyi. Baki ngayu jingkijba nanda balki milidimbawarr marda. Janyulu karrinjarrijba nanda balki milidimbawarr walu nangandu Kudwanyi. Janyulu karrinjarrijba nanda walu nangandu, baki janyulu yanyba nanganginkanyi balkinyi yajinyi. Janyulu yabimba balki yaji nangangi Kudwanyi, milidimbangangi nyuli balki jangkurr narringi. Barriwa.

11Ngala ngayu barri, jaliyi ngayili milidimba yingkamuku, marda yalimi jungku kaburrwaburr barrinani yanybaka yuwa Musiskanyi, jaliyi ngayili milidimba yalunya nani, baki wanyingkanyi yalu yabimba kiji ngaki nanamukunyi Jumukunyi. Ngala miku ngayimi milidimba nanankanyi jangkurranyi. Baki yalu yabimba kiji ngaki Jumukunyi, yanybangangi ngayu nanankanyi yuwanyi kaburrmbikanyi mankanyi miku nanda jirrinyi yuwa durriykanyi. Marda narrimi ngawamba durrijba nanda buyingkinyi yuwa nangangi Jisus Krayiskanyi. 12Nanamuku jala nulijba narringi jungunkanyi barrinani kaburrwaburr, nayi ngayu yanyba yalungi. Marda yalungkimi kaburrmba yalungi mankanyi yalungi, barriwa barri bukamba, barrinani bulukimuku. Jaliyi yalungka yabimba nani, baki jayalu yingijba narrinya, jayalu barlba narrinbunanyi, jayalu miku mili milidimba narrinya balkinyi jangkurranyi. Barriwa.

13Ngala narri barri, narri barrinani bababanyamba ngayu narrinya, durrijbangangi narri Jisus Krayis, baki nyulu bababanyamba narrinya marda Jisus Krayiswanyi. Wabula barri narringi wankalanyi yuwa kujaya narringi, ngala dulabayi narrinya nanamunanyi yuwananyi Jisus Krayiswanyi. Dulaba nyuli narrinya. Mikuwali nanda yuwa kujaya narringi nanijba barri. Ngala mikujiyi yarrijba yingka yuwa narringi kujaya, baki miku narringkiyi mankumanku nayi, “Yuku ngayu yabimbaka bukamba yaji nanijba barri. Yuku ngayu yabimba nanda jala ngaki mankanyi nulijba yabimbikanyi nayi.” Mikujiyi mankumanku nanda nani. Ngala marda narringkimi maruka muwa, marda narringkimi kudanyu maruka muwa, baki janarringka yabimba kunyba yaji narringi. 14Jaliyi narri nulijba durriykanyi nanda yuwa nangangi Musiskanyi, baki marda narrimi mankuwa nanda jirrinyi yuwa. Yanybaka nanda jirrinyi yuwa nayi, “Marda narringkimi maruka muwa, barrinani nganyingka marukangka muwa.” Jaliyi narri nulijba durriykanyi nanda yuwa Musiskanyi, baki marda narrimi yabimba yaji nani. Ngala mikuwali nganinymuku yurrngumba ngayangayijba nanankanyi yuwanyi marukankanyi muwa yalungka. Ngala nanijba barri, nyulu marda jirrinybaka ngambalanya nanamannga yuwanyi Jisus Krayiswanyi. Nyulu marda jirrinybaka ngambalanya marukankanyi muwa yingkamukuyngka. Ngala, jala ngambala durrijbangka Jisus Krayis, baki yuku ngambala ngayangayijba nanganginkanyi yuwanyi, wajbangangi ngambalanya nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi Kudwanyi. Kandimbaka ngambalanya Kunybawanyi Ngarnduwanyi, baki nanankardi, yuku ngambala ngayangayijba nanankanyi yuwanyi. 15Ngala miku narringkimi maruka muwa. Kudiya narri, jala nulijba durriykanyi nanda jangkurr yalungi balkimukuyngka milidimbawarrayngka, narri jakakajbangka nanankanyi jangkurranyi marukankanyi muwa ngambalaka. Narringka yabimbaka kijinyi. Miku narringkimi maruka muwa. Kudanyu narringka yabimbaka kijinyi. Narri barrinani bajangumuku, jala yalungka bijba. Wijbakiyi yabimba kiji, bakiyi narringka linjumba mankanyi kudanyu barri. Barriwa.

16Nanginkanyi ngayu karungka narrinya marda. Marda narrimi yabimba ngawamba nanda jala karu narrinya yabimbikanyi Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Marda narrimi jungku kunyba nangangi yurrngumba. Marda narrimi miku yabimba nanda jala narri nulijba yabimbikanyi mankankanyi. Miku. Ngala marda narrimi yabimba ngawamba nanda jala nulijba Kunyba Ngarndu Kudkanyi narringi yabimbikanyi. 17Ngambala nulijbangka yabimbikanyi kaja yaji, ngala nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, nyulu nulijbangka ngambalangi yabimbikanyi yinini yaji, jala kunyba ngambalangi. Nani ngambala baki nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, ngambalaka jakakajba, wanyi jangambala yabimba. Ngala marda ngambalimi yabimba ngawamba nanda jala nulijba Kunyba Ngarndu Kudkanyi ngambalangi yabimbikanyi yaji. Marda ngambalimi yabimba nanda jala nyulu karu ngambalanya. 18Jaliyi narri yabimba nani, baki mikuwali nanda yuwa Musiskanyi kujaya narringi. Ngala narri ngayangayijbangka nanankanyi Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi, miku narriyi ngayangayijba nanankanyi yuwanyi Musiskanyi. Barriwa.

19Jaliyi ngambala miku ngayangayijba Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi, baki ngambala yabimba kaja balki yaji. Ngambalaka mankumanku yabimbikanyi balki yaji, barrinani bajangumuku, barrinani kulukankanyi yingkana baki yingkana yurrngumba. Ngambala yabimbaka ngawamba nanda yaji jala ngambala nulijba yabimbikanyi. 20Ngambalaka mankumanku yanybikanyi nanankanyi barrinani Kudkanyi, marda waykanyi nanda ngambalanginkanyi jangkurranyi, ngala nanda barri, miku nyulu duja Kud. Ngambalaka mankumankuka daykanyi yingka, marda briykanyi yingka, kurdanbikanyi nanda yingka nganinyi. Ngambalaka mankumanku ngurrunaykanyi yingka nganinyi, marda jungunkanyi ngarrangarra muwa yingkanyi, marda jungunkanyi walkurra mambuka yingkamukuyngka. Ngambalaka daba mungkijimuku. 21Ngambalaka mankumanku wudumbikanyi yingkanyi nangangi yaji, marda ngaraykanyi kamukamu, marda jarrkanyi kaja barnyi baki mama. Nani ngambalaka mankumanku yurrngumba, jaliyi ngambala miku ngayangayijba Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi. Ngayi karu narrinya waluwa, baki mili ngayu karungka narrinya, jaliyi ngambalaka mankumanku nani, jaliyi ngambala yabimba balki yaji nani, baki miku ngambaliyi jungku yalundu, nanamukunyina jala lalanba yalunya yurrngumba Kudwanyi. Miku nyuliyi lalanbawarr ngambalangi, jaliyi ngambala yabimba balki yaji nani. Barriwa.

22Ngala jaliyi ngambala ngayangayijba nanankanyi Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi, jungku jala ngamandu kurduluna, jaliyi ngambala ngayangayijba Ngarndunyi Kudkanyi, baki jangambalaka maruka muwa. Jangambalaka mirnarrijba muwa, jangambala marda jungku mardumardu muwa marda. Baki kurrkunba jangambalaka ngaranbikanyi ngambalaka. Jangambala yabimba kunyba yaji yalungi yingkamukuyngka marda, baki yingkamukuyngka, jala yalu jingkijba ngambalanya, jangambala yabimba ngawamba kunyba yaji yalungi. 23Nani barri jangambala jungku, jaliyi Kunyba Ngarndu Kudkanyi jungkuka ngamandu. Baki jangambala mili jungku nayi barri. Jangambala miku nulijba jungunkanyi mambuka yingkamukuyngka. Jangambala mirnarrijba muwa nanankanyi jala ngambalangi mambuka. Jangambala mirnarrijba muwa yingkamukuyngka jala yalu wudumba yaji. Jangambala miku yabimba nanda jala ngambalangi mankanyi nulijba yabimbikanyi yaji. Nani ngambala jungku, jaliyi Kunyba Ngarndu Kudkanyi jungkuka ngamandu kurduluna. Baki mikukimi yingkawanyi yuwawanyi kurrkunba ngambalanya jungunkanyi kunyba nani. Jalija ngambala jungku kunyba nani yurrngumba, baki jangambala jungku kunyba bukambijuyngka yuwanyi. 24Jaliyi ngambala durrijba Jisus Krayis yurrngumba, baki miku jangambala nulijba yabimbikanyi balki yaji, ngala jangambala nulijba yabimbikanyi ngawamba nanda jala kunyba nanankanyi yuwanyi nanganginkanyi Jisus Krayiskanyi. 25Jaliyi Kunyba Ngarndu Kudkanyi jungkuka ngamandu kurduluna, baki duja ngambala jungku wankan barrinani nanda buyingkinyi nganinyi. Baki marda ngambalimi yabimba ngawamba nanda jala nyulu karu ngambalanya yabimbikanyi Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Marda ngambalimi yabimba ngawamba nanda jala nyulu karu ngambalanya. 26Marda ngambalimi miku barrakijarra mankanyi. Marda ngambalimi miku wajba yingka kijinyi. Marda ngambalimi miku ngurrunajba yingka nganinyi. Marda ngambalimi miku jungku nani, jaliyi Kunyba Ngarndu Kudkanyi jungkuka ngamandu kurduluna. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index