Chwilio ffurf

Galatians 1:23

23Ngala yali manku jangkurr jali yalu yingkamuku yanyba ngaki. Yanyba yali, “Nanda Bul, wabula nyulili yabimba kiji yalungi Krisjinmukuyngka, ngala nanijba nyulu karungka yingkamuku jangkurranyi Jisus Krayiskanyi. Wabula nyuliyala jakajba nanda yuwa Jisus Krayiskanyi, ngala nanijba nyulu milidimbaka yalunya durriykanyi nanda yuwa nangangi.” Barriwa. Nani yali yanyba ngaki.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index