Chwilio ffurf

Acts 4:13

13Manmala yali nanamuku kajamuku mambukamuku. Manmala yali kudanyu. Bida baki Jun, buli yanyba barrinani mambukawuya. Miku yaliyanyi jingkijba bulanya, mambukamukunyi. Mankumanku yalungki, “Miku bula walkurrawuya nganinyiwuya barrinani ngambala. Miku buli jila skulyurri.” Ngala jingkijba yali bulanya, kandiwuya Jisuskanyi. Jingkijba yali, jungku bulili nangandu Jisusnyina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index