Chwilio ffurf

Acts 21:30

30Yabimba yali walkurra kiji nangangi Bulkanyi nanaba barrawuyabarrawuyana, nanankanyi jangkurranyingangi. Malumba yali wirlku. Marrimba yali Bul, baki wililijba yali jurjnanyi. Yinarramba yali murumba bardawa jurjina mambukawanyi jurjkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index