Chwilio ffurf

Acts 17:29

29Jaliyi ngambala jandanyi Kudkanyi, baki marda miku ngambalakimi mankumanku, yuku ngambala yabimba nanda Kud. Marda miku ngambalakimi mankumanku nani. Miku ngambaliyi yabimba Kud kurndana, marda malankarrina marda dungalana. Nani miku ngambaliyi yabimba Kud. Ngala yingkamukunyi yali yabimba yalungi yaji barrinani Kud. Ngala miku nanda duja Kud, muningka nanda, ngawamba dungala baki malankarri baki kurnda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index