Chwilio ffurf

Acts 15:1

1Badajba yali kudiya nganinyi Jumuku, badajba yali kulani Judiyananyi, langki Yandiyukyurri. Milidimba yali krisjinmuku ngurranyimuku jalili yalu miku yabimba kaburr. Milidimba yali nayi, “Marda yalimi kaburrmba narrinya mankanyi, marda yalimi yabimba narrinya kaburrwaburr, baki janyulu maruka muwa narringi Kud, janyulu marrimba mardarda narrinya. Jaliyi miku kaburrmba narrinya mankanyi, baki miku janyulu marrimba narrinya Kudwanyi. Nani yanybaka nanda yuwa Musiskanyi kaburrmbikanyi mankanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index