Chwilio ffurf

Acts 12:14

14Jingkijba nyuli nanda nganinyi jali nyulu yanyba nangangi wurrumbarrawanyi. Jali nyulu manku nangangi jangkurr Bidanyi, baki jingkijba nyuli, karrinjaka Bida nanaba danbina. Mirnarrijba nyuli muwa nangangi, ngala miku nyuliya dulaba bardawa. Wirlku nyuli yingkamukuyngkurri. Karu nyuli nanamuku jali jungku kalawunyi. Yanyba nyuli, “Nanda Bida. Karrinjaka nyulu danbina.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index