Chwilio ffurf

2 Timothy 2:26

26Jayalu jungku jirdi kunybanyi kulajinyi nangangi Kudkanyi. Jayalu miku manku nanda jangkurr nangangi Sayidinkanyi. Baki mikuwali mili Sayidinwanyi yabimba yalunya yabimbikanyi nangangi balki yaji. Miku jayalu mili manku nangangi jangkurr, jalija nyulu balanja yalunya Sayidinwanyi. Jayalu durrijba nanda yurlurrmba jangkurr nangangi Kudkanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index