Chwilio ffurf

2 Thessalonians 1:9

9Nani barri janyulu bukamba yalunya Godwanyi. Jayalu miku mili wankijba barri. Miku jayalu jungku mili wanka kingkarri nangandu ngamanginyina mambukana Jesus Christnyina. Nyulu wirimalaru ngambalangi. Nyulu walkurramirra. Nyulu ngirukamirra. Miku jayalu jungku mili wanka kingkarri nangandu, ngala janyulu manjijba yalunya. Janyulu manjijba yalunya juju barri nanganbunanyi. Baki miku yaliyi mili jingkijba Kud.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index