Chwilio ffurf

Génesis 25

Sc'oplal smomnich'nab Abraham xchi'uc li yan yajnile, ja' li Ceturae

(1 Cr 1.32-33)

1Li Abrahame laj to sa' yan yajnil, Cetura sbi. 2Li yalab xnich'nabic xchi'uc li yajnile ja' li'i: Zimram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac, xchi'uc Súa. 3Li Jocsane ja' stotic li Seba xchi'uc Dedane. Li smomnich'nabtac Dedane ja' asuretic, letusetic, xchi'uc leumetic. 4Li xnich'nabtac Madiane ja' Efa, Efer, Hanoc, Abida, xchi'uc Elda. Scotolic le'e ja' syal'alabtac li Ceturae. 5Li Isaaque ja' laj yich' comel scotol c'usitic oy yu'un li Abrahame. 6Li xnich'nabtac Abraham ta yantic ants yu'une ja' no'ox laj yac'anbe smoton. C'alal cuxul to'oxe, la svoc' loq'uel ta stojol Isaac li yantic xnich'nabe, te la stac batel ta naclej ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'al.

Li Abrahame icham xchi'uc laj yich' muquel

7Li Abrahame icuxi vo'lajuneb sbalunvinic (175) jabil ta scotol. 8Tuc' no'ox icham ta smalubel. Te bat xchi'in li anima smoltotaque. 9Li Isaac xchi'uc Ismaele te bat smuc li stotic ta nailch'en ta Macpela ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'al yu'un Mamree. Ja' li yosil Efrón, xnich'on Sohare, ja' li hetita vinique. 10Li banamil le'e ja' ti la smanbe ono'ox hetetic li Abrahame. Li Abrahame te laj yich' muquel ta sts'el yo' bu mucul li yajnile, ja' li Sarae. 11C'alal chamen xa'ox li Abrahame, li Diose laj yac'be bendición li Isaac ti te icom ta naclej ta nopol joc' ti “Chiyilun li cuxul Diose” xi sbie.

Sc'oplal smomnich'nab Ismael

(1 Cr 1.28-31)

12Li'i ja' xnich'nab Ismael, ja' li xnich'on Abraham xchi'uc li egipto ants Agare, ja' li squiara Sarae. 13Ja' jech xcholet ivoq'uic jech chac li'i: Li sba nich'onile ja' Nebaiot sbi. Ts'acal ital Cedar, Adbeel, Mibsam, 14Misma, Duma, Massa, 15Hadar, Tema, Jetur, Nafis, xchi'uc Cedema. 16Ja' jech sbiic li lajchab (12) xnich'nabtac Ismaele, xchi'uc ja' jech ic'ot sbi noxtoc li jujun slumalic bu inaquiique. Li jujunic le'e ja' banquilal icom yu'un xchi'ilic ta jujuchop.

17Li Ismaele yich'oj xa'ox vuclajuneb svucvinic (137) jabil ti c'alal ichame. Te ibat xchi'in yo' bu mucul li smoltotaque. 18Li smomnich'nabtaque te lic naquiicuc ta jun banamil ti cacal ta o'lol yu'unic li Havila xchi'uc Xur ta stuq'uil Egipto ta sbelal Asiriae. Te inaquiic o, ac'o me mu xc'anat yu'un li xchi'iltaque.

Ivoc' Jacob xchi'uc Esaú

19Li'i ja' sc'oplal Isaac, ja' li xnich'on Abrahame. 20Li Isaaque yich'oj xa'ox cha'vinic jabil (40) c'alal laj yic' sbaic xchi'uc li Rebecae, ja' li xnich'on Betuele, ja' li yixlal Labane, ja' li arameo cristianoetic te nacalic ta Padan-arame. 21Li Rebecae mu sna' x'alaj, ja' yu'un li Isaaque lic sc'opan Muc'ul Dios ta sventa li yajnile. I'aybat sc'op yu'un li Muc'ul Diose, jech te lic xchi'in yol li Rebecae. 22Pero li ololetic la xchi'ine, laj ya'ay ti toj tsots ta xbac' ta yut xch'ute yu'un ta scontrain sbaic. Jech la snop: “Ti me ja' jech ta spasilan oe, xco'laj xchi'uc xicham”, xi. Jech lic sjac'be Muc'ul Dios c'u yu'un ti jech tspase. 23Jech itac'bat yu'un li Muc'ul Diose:

“Oy chib muc'tic lum ta yut ach'ut;

chib lum ti sbats'il xa scontrainel sbaic

c'alal muc to chvoq'uique.

Li june ja' toj tsots xu' yu'un;

ja' mu xu' yu'un li yane.

Li banquilale ja' ta spasat ta mantal

yu'un li yits'ine”, xi li Muc'ul Diose.

24C'alal la sta yorail ivoc' yol li Rebecae, loin. 25Ti bu ba'yuc ivoq'ue tsojtsojtic sba, oy stsotsil scotol sbec'tal. Jech Esaú laj yac'beic sbi. 26Ts'acal ivoc' ec li yits'ine. Stsacojbe tal xchac yacan li Esaue, ja' yu'un Jacob laj yac'beic sbi. Li Isaaque yich'oj xa'ox oxvinic (60) jabil c'alal i'alaj li Rebecae.

Li Esaue la xchon li c'usi sc'oplal ja' chich'e

27Li queremetique ich'iic. Li Esaue lec cha'ay chpaxaj ta te'tic. Ja' banquilal jnuts-ti'bol ibat. Yan li Jacobe ja' lec cha'ay ti ch'an no'ox xi oye, xchi'uc ja' tsc'an ti te no'ox oy ta scarpanaique. 28Li Isaaque ja' lec sc'anoj li Esaue yu'un lec cha'ay ti chmilbat tal ti'bol sti'e. Yan li Rebecae ja' lec sc'anoj li Jacobe.

29Ta yan c'ac'al ja'o sbats'il spasel sve'el li Jacobe, li Esaue luben xa isut tal ta smilel ve'lil ta te'tic. 30Jech laj yal:

—Avocoluc ac'bun jutuc li tsajal ve'lil te oy avu'une yu'un chicham xa ta vi'nal —xi.

Ja' yu'un li Esaue Edom ic'ot sbi noxtoc.

31Itac'ov li Jacobe:

—Albun ca'ay ba'yuc me ta jeltic o xchi'uc li c'usi oy ta aventa chavich' vo'ot li sba nich'onilote —xi.

32Itac'ov li Esaue:

—Yu'un chavil ti chicham xa ta vi'nale, jech mu'yuc xa c'usi stu cu'un li c'usi oy ta jventa chquich' vu'un li sba nich'onilune —xi.

33—Alo ta jamal li' ta ora ti me chavac'bune —xi la sjaq'uilan li Jacobe.

Li Esaue laj yal ta jamal ti te ac'o yich' Jacob li c'usi sc'oplal chich' stuque. 34Ja' yu'un li Jacobe te laj yac'be pan xchi'uc juch'bil tsajal aravejo pasbil ta caldo. C'alal ilaj yo'nton ta ve'el li Esaue, iloc' batel. Mu'yuc tsots sc'oplal laj ya'ay ta yo'nton li c'usi sc'oplal chich' ta sventa ti ja' ba nich'onile.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index