Chwilio ffurf

Jon 13

E Ieesuꞌ To Pupui A Ma Moora Ma Vamomhë Peꞌ

1A siꞌ ö hat ko poen va pa Taëën Apuh va po Pasovaꞌ tavus en, ke Ieesuꞌ nat en po poen neꞌ se këh hah o oeh vëh, pareꞌ nö hah en manuh pe Tamaneah to öök en. Eꞌ to iu non a ma vamomhë peꞌ varih to teꞌ ne sih manih po oeh, keꞌ onöt rakah po poen neꞌ se mët.

2Pa matanpoen ne Ieesuꞌ me ra ma vamomhë peꞌ to ënëën ne, ke susun po oraꞌ hat heꞌ en pe sunaiꞌ Saëmon va Kariot e Jiutas po kokoman hat, keꞌ heꞌ tonun e Ieesuꞌ ko vikuh en peꞌ manih po teꞌ varih to vakihat me ne poë. 3E Ieesuꞌ to nat e non pe Tamaneah to vahoꞌ vahik voh en pa ma moeh tah kurus manih pa koreneah, pareꞌ nat me e non peꞌ to taneꞌ voh maꞌ manuh pe Sosoenën. Eꞌ to nat me e non peꞌ se hah en manuh pe Sosoenën. 4Ivëh, keꞌ sun taneꞌ maꞌ manih pa pok vëh no a ma taëën to tok ne, pareꞌ ihan o ohop rë peꞌ, ko kon o taöör pareꞌ voh tavi manih pa vuvuhuneah. 5Eꞌ to koꞌ a ruen pa kepaꞌ ko pupui en pa ma moeera ma vamomhë peꞌ, ko varak en pee po taöör neꞌ to voh non.

6Eꞌ to öök maꞌ manih pe Saëmon Pitaꞌ, keꞌ hi poan pan, “Sunön, eën se pupui me eom pa moneoꞌ oh?”

7Ke Ieesuꞌ piun a soe pe Pitaꞌ pareꞌ soe ke poan pan, “Eën to hikta nat nom pataeah nöꞌ to nonok kuru, ivëhkëk, eën se nat amot eom pataeah ipamëh”

8Ke Pitaꞌ piun a soe pe Ieesuꞌ pareꞌ soe pan, “Ahik, eën se nat rakah nom pupui a moneoꞌ.”

Ivëhkëk, e Ieesuꞌ to piun a soe peꞌ pareꞌ soe pan, “Eöꞌ se keh hikta pupui a momah, eën hikta se teꞌ nom e vamomhë peöꞌ.”

9Ke Pitaꞌ soe ke Ieesuꞌ pan, “Sunön, koe a pupui varoe a moneoꞌ. Eën se pupui me eom pa koreneoꞌ me a pasuneoꞌ.”

10E Ieesuꞌ to soe ke poan pan, “A teꞌ vëh to uhu vahik voh eꞌ to hikta onöt non a uhu hah. Suk ataeah, eꞌ to voon vahik voh en, pareꞌ onöt varoe ko non a pupui a moneah. Eöm kurus varih to voon vahik voh em, ivëhkëk, a paeh va peöm to hikta teꞌ voon non.” 11E Ieesuꞌ to nat vahik en pa teꞌ vëh se heꞌ tonun poan, pareꞌ vikuh in poan manih po teꞌ to vakihat me ne poë, ivëh, neꞌ to soe suk vamanih pan, “Eöm kurus o voon vahik, ivëhkëk, a paeh va peöm to hikta teꞌ voon non.”

12E Ieesuꞌ to pupui vahik a ma moera ma vamomhë peꞌ, ko ohop hah en po ohop rë peꞌ, pareꞌ nö ko ihoꞌ hah en pa ö ihihoꞌ peꞌ, pareꞌ hi raoe pan, “Eöm nat poꞌ pöꞌ e nem pa tah nöꞌ to nok manih peöm, toh? 13Eöm to popokaꞌ e nem sih peöꞌ, e Sunön, e Tövavaasis. Keꞌ vih e non pa ö nöm se popokaꞌ va e nem peöꞌ nën, suk ataeah, eöꞌ to teꞌ va kov e noꞌ nën. 14Eöꞌ se keh teꞌ vamaman e noꞌ e Sunön, e Tövavaasis peöm, to pupui a ma moeeneöm, a, eöm pet me se pupui a ma moeero upöm teꞌ pea. 15Eöꞌ to nok a tah vaꞌih manih peöm vamanih po vëknöm, eꞌ marën a vataare a neöm a taateꞌ nöm se vavatet amot nem. 16Eöꞌ toꞌ soe vamaman rakah keoꞌ peöm. A teꞌ kikiu to hikta antoen non a teꞌ oah e susun peꞌ, ka teꞌ teꞌteꞌ soe eꞌ me to hikta se teꞌ oah non a teꞌ vëh to vanö poan. 17Eöm se keh nat vavih nem po pus kokoman va pa tah vaꞌih nöꞌ to nok manih peöm, eöm se haraꞌ vaeö rakah e nem pa nok pet a taateꞌ pamëh. Ivëh, ne Sosoenën se vaeö suk pet me a no neoꞌ.

18Eöꞌ to hikta sosoe suk a noꞌ neöm kurus, ahik! Eöꞌ to nat e noꞌ pe retereh nöꞌ to kon raoe kee tavus ee o teꞌ peöꞌ, ivëh köꞌ nat e noꞌ pa soe to pet non po Puk pe Sosoenën to tavus vaman en. O Puk pe Sosoenën to soe non pan,

‘A teꞌ vëh to ënëën vaꞌpeh me a no neoꞌ a taëën vëh,

eꞌ kuru a teꞌ ko pamëh se kë a moneah,

pareꞌ kom tötöön en peöꞌ.’ Sng 41:9

19Eöꞌ to soe vovoh ke voh eoꞌ peöm pa tah pamëh, eꞌ he meꞌ avoeꞌ e non pa tavus maꞌ. Amot no a tah pamëh se tavus, köm ep paröm vaman poꞌ em peöꞌ e Kristo. 20Eöꞌ to soe vamaman rakah keoꞌ peöm, eteh to öt a teꞌ kikiu nöꞌ to vanö nös, pareꞌ matop vavih non poan, eꞌ to öt me en peöꞌ, pareꞌ nok vavih me en peöꞌ. Me eteh to öt a neoꞌ, eꞌ to öt me en pe Sosoenën vëh to vanö voh a maꞌ neoꞌ.”

E Ieesuꞌ To Vavahutët Suk Non A Mët Peꞌ

Matiu 26:20-25, me Mak 14:17-21, me Luk 22:21-23

21E Ieesuꞌ to soe vahik vakomanih, ko kokoman peꞌ puh rakah en po tamak keꞌ pah soe suntan en pan, “Eöꞌ to soe vaman rakah keoꞌ peöm, a paeh koman va peöm varih o vamomhë peöꞌ ivëh, se vikuh ka neoꞌ manih pa napan varih to vakihat me a ne neoꞌ sih.”

22E Ieesuꞌ to sosoe va ko non manih ka ma vamomhë peꞌ va kukuteꞌ matan ee, suk ataeah, ee to hikta nat ne peteh ivëh, neꞌ to sosoe suk non. 23A paeh a vamomhë ne Ieesuꞌ to iu suntan non sih poan to teꞌ vatët non manih peꞌ pa ö ënëën pee. 24Ke Saëmon Pitaꞌ vaviivi pasun ke vamomhë vëh to teꞌ vatët non pe Ieesuꞌ, pareꞌ soe ke poan pan, “Hi a neah, eꞌ sosoe suk non eteh?”

25Ke vamomhë vëh to vahoꞌ na pasuneah manih pe Ieesuꞌ to hi poan pan, “Sunön, eën sosoe suk nom eteh?”

26Ke Ieesuꞌ piun a hi peꞌ, pareꞌ soe ke raoe pan, “Eöꞌ se vahoꞌ a ö taëën manih pa hiroꞌ, paröꞌ heꞌ a teꞌ pamëh. Eꞌ akuk kuru a teꞌ pamëh se vikuh ka neoꞌ.” E Ieesuꞌ to vavaato vahik va ko non manih, pareꞌ vahoꞌ en pa ö taëën manih pa hiroꞌ, pareꞌ heꞌ en pe Jiutas, sunaiꞌ e Saëmon va Kariot. 27E Jiutas to ëën vahik en pa ö taëën pamëh, ke susun po oraꞌ hat hop en peꞌ ko heꞌ en peꞌ po kokoman hat. Ke Ieesuꞌ soe ke poꞌ en peꞌ pan, “A tah nën to kehkeh nok nom nën se nok vëvëhöꞌ rakah.” 28A hikta pah teꞌ to teꞌ non manih pa ö ënëën to nat non pa pusun in a soe vaꞌih ne Ieesuꞌ to sosoe ke non e Jiutas. 29E Jiutas to matop non sih a pokis moniꞌ, ivëh, ka ma meh vamomhë koman ne pan e Ieesuꞌ to sosoe ke non poan a ö neꞌ se voen ta meh taëën va pa taëën apuh va po Pasovaꞌ. Me a ö nee to koman ne pan e Ieesuꞌ to taꞌtaꞌ non e Jiutas teꞌ heꞌ o teꞌ arus ta ma tah. 30E Jiutas to öt a ö taëën ne Ieesuꞌ to heꞌ poan, ko tavus vëvëhöꞌ rakah en. A muhin he poen en.

A Taateꞌ Voon

31E Jiutas to tavus en, ke Ieesuꞌ soe ke ra ma vamomhë peꞌ pan, “Kuru neöꞌ e Koaꞌ Teꞌ pa Napan Kurus se vataare eoꞌ po kikis apuh peöꞌ. E Sosoenën me se vataare en po kikis apuh peꞌ manih peöꞌ. 32E Sosoenën se keh vataare o kikis apuh peꞌ manih peöꞌ e Koaꞌ Teꞌ Peꞌ, a, e Sosoenën koman se vataare a napan o kikis me a vih peöꞌ e Koaꞌ Teꞌ pa Napan Kurus.

33Pus koaꞌ peöꞌ, eöꞌ hikta se teꞌ varë hah me a noꞌ neöm. Eöm se ruꞌ em peöꞌ, ivëhkëk kuru, nöꞌ to soe keoꞌ peöm pa ö nöꞌ to soe moaan vavoh in o teꞌ susunön po Jiuꞌ. Ka vöön nöꞌ to nönö noꞌ, nöm to hikta onöt nem a nö nën.

34Ivëh, ka kuru, eöꞌ to heꞌ eoꞌ peöm pa taateꞌ voon, ka taateꞌ voon pamëh to soe va non manih pan, ‘Iu a ma meh peöm.’ Eöm se iu nem a ma meh peöm vamanih pa ö nöꞌ to iu va ka noꞌ neöm sih. 35Eöm se keh iu nem a ma meh peöm, a, a napan kurus se nat ee peöm a ma vamomhë peöꞌ.

E Ieesuꞌ To Soe A Ö Ne Pitaꞌ Se Heꞌ Tonun In Poan

Matiu 26:31-35, me Mak 14:27-31, me Luk 22:31-34

36Ke Saëmon Pitaꞌ hi e Ieesuꞌ pan, “Sunön, eën nönö nom nih?”

Ke Ieesuꞌ piun a hi peꞌ, pareꞌ soe ke poan pan, “A vöön nöꞌ to nö noꞌ nën to hikta antoen nom a suk a neöꞌ parën nö nën. Ivëhkëk, amot ne eën se suk eom maꞌ peöꞌ.”

37Ke Pitaꞌ hi hah e Ieesuꞌ, pareꞌ soe pan, “Sunön, vahvanih, köꞌ hikta onöt noꞌ a suk a oah pa vöön nën to nönö nom? Kuru eöꞌ to antoen e noꞌ pa mët pa kon a tasun pën.”

38Ke Ieesuꞌ piun e Pitaꞌ, pareꞌ soe pan, “Eën antoen e nom pa mët pa kon a tasun peöꞌ, ha? Eöꞌ to soe vamaman rakah keoꞌ pën, e toaꞌ oeteꞌ se meꞌ avoeꞌ e non pa tö, kën kukön soe eom pan, eën to hikta nat nom peöꞌ.”