Chwilio ffurf

Levitiko 10:7

7Pea ʻoua naʻa mou ʻalu kituaʻā ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai, telia naʻa mou mate: he ko e lolo tākai ʻa Sihova ʻoku ʻiate kimoutolu.” Pea naʻa nau fai ʻo hangē ko ʻe lea ʻa Mōsese.