Chwilio ffurf

Kulonga 12:4

4Na ciinga caceya kukuba akabelele, ciswanaane aciinga ncecibambene aco, mweelwe wabantu mbuubede. Amubale bantu mbubalya, mubone na kabelele kalazulila?