Chwilio ffurf

Juan 17:13

13Atin béleewe séfuleu mangéy dob Beeme. Béréhé kuy de ni lokut diniwu séna inok i de gégélingo de toow ro fo moror séréngan bé Begéne.