Chwilio ffurf

Matiu 8:2

2osewa ema zo boya ayare meni nuso nana benaura zorage bamuro bawa diro koiniro ego senua awa, “Tua, ni putou niso itia, are ni na kora wamu wero giro kora wasa ewanana wamunona.”