Chwilio ffurf

Yohane 17:5

5O Mama, zebu kaka kei awamure na nimore dai utu zasimai nasore noisona, da awa noko potiyo na puro nuane.