Chwilio ffurf

Aposolo 13:15

15Ago itiwato yere ibura simai meni lo gere porofetera ge gayai eni awa azimuro tepo wero mai zo sewa baro numoreto ego senua awa, “Otao, Tuara ge susu eni kotupitinowitota, awa seuto ninanekare.”