Chwilio ffurf

GENESI 24

Isaka o tšea Rebeka

1Aborahama o be a tšofetše, a godile ka kudu; mme Morena o be a mo šegofaditše dilong ka moka. 2Gomme Aborahama a bolela le mohlanka wa gagwe e mogolo wa motseng wa gagwe, molaki wa dilo tšohle tša gagwe, a re: A ko bee seatla sa gago seropeng sa ka, 3gore ke go eniše ka Morena Modimo wa legodimo le lefase, gore morwa wa ka o ka se mo tšeiše mosadi mo go basetsana ba Bakanana ba ke agilego le bona. 4O ene gore o tlo ya nageng ya gešo le metswalong ya ka, wa nyakela Isaka morwa wa ka mosadi gona kua. 5Mohlanka a re: Mohlomongwe mosadi o tlo gana go tla le nna mo nageng yeno. Gona morwa wa gago ke tlo mmušetša mo nageng yela o tšwilego go yona naa?

6Aborahama a re: Tšeo o di lese! Morwa wa ka o se ke wa ba wa leka go mmušetša kua. 7Morena Modimo wa legodimo, e a nntšhitšego mo ngwakong wa tate le nageng yeo ya metswalo ya ka, e a boletšego le nna, a nkenela a re: Bana ba gago ke tlo ba fa naga ye! Yena o tlo roma Morongwa wa gagwe a go hlahla, gore mosadi wa morwa wa ka o mo tšee gona kua. 8Ge mosadi a ka gana go tla le wena, gona o tlo hunologa kenong ye o nkenetšego yona. Fela, morwa wa ka o se ke wa mmušetša kua. 9Ke mo mohlanka a beilego seatla sa gagwe mo seropeng sa Aborahama mong wa gagwe, a mo enela tabeng yeo.

10Bjale mohlanka a kgetha dikamela tše lesome mo go dikamela tša mong wa gagwe, a tloga a na le dithoto tša mehutahuta tša mong wa gagwe, a sepela a ya nageng ya Mesopotamia motseng wa Nahoro. 11A hutamiša dikamela ka ntle ga motse sedibeng, e le mantšiboa, lebaka la ge basadi ba eya nokeng. 12A bolela a re: Morena Modimo wa Aborahama mong wa ka, lehono a ko ntire wa mahlatse, a be go dira Aborahama mong wa ka ka kgaugelo. 13Nna bjalo ke eme fa sedibeng, mme barwedi ba batho ba motse wo ba tšwela go ga meetse. 14Bjale mosetsana yo ke tlogo mo kgopela ka re: A ko sekamiše moeta wa gago ke nwe, yena a re: A ko nwe; le dikamela tša gago ke tlo di gela e be yena yo o mmeeleleditšego Isaka mohlanka wa gago. Ke mo ke tlogo tseba ge o dirile mong wa ka ka kgaugelo. 15A sešo a fetša go bolela, ya ba go šetše go fihla Rebeka morwedi wa Bethuele morwa wa Milika mosadi wa Nahoro monnago Aborahama; a tla a beile moeta legetleng. 16E be le mosetsana wa sebopego se sebotse ka kudu, e le kgarebe, monna a sešo a mo tseba; a fologela sedibeng, a tlatša moeta wa gagwe, a rotoga. 17Mohlanka a akgofa a batamela, a re: A ko nnoše meetsana ka moeta wa gago.

18Mosetsana a re: A ko nwe, Mongaka! A akgofa a sekamiša moeta wa gagwe a o swere ka diatla, a mo noša. 19Ge a seno mo noša a bolela a re: Le dikamela tša gago ke tlo di gela, di nwe di kgolwe. 20Mme ka bjako a tšhollela moeta legopong, a kganyela a boela sedibeng, a ga meetse, mme a gela dikamela ka moka. 21Monna eo a mo akamalela a ikhomoletše, gore a tsebe ge Morena a šegofaditše leeto la gagwe, goba a ga go bjalo.

22Ya re ge dikamela di nwele, monna eo a ntšha lengina la gauta, la boima bja seripa sa sekele, le mefiri e mebedi ya matsogo ya boima bja sekele tše lesome tša gauta. 23A mmotšiša a re: A ko mpotše; o morwedi wa mang? A lapeng la tatago go na le sebaka mo re kago robala ntshe?

24Mosetsana a re: Nna ke morwedi wa Bethuele morwa wa Milika mogatša Nahoro. 25Le gona a re: Mahlaka le dijo ga gešo ke tše ntši; le marobalo a gona.

26Monna eo a inama a khunamela Morena, 27a re: Morena Modimo wa Aborahama mong wa ka a a tumišwe gobane ga a ka a hlokiša mong wa ka kgaugelo le go mmotegela; mme nna o ntshepedišitše tseleng, ka fihla fa ngwakong wa bana babo mong wa ka.

28Mosetsana bjale a kganyela, mme ba lapeng la mmagwe a ba botša ditaba tšeo. 29Rebeka o be a na le kgaetšedi, yo leina la gagwe e lego Labane. Yena Labane a kganyela a ya kua ntle sedibeng go monna yola. 30A dira bjalo a bone lengina le mefiri mo mabogong a kgaetšedi ya gagwe, a kwele tše Rebeka kgaetšedi ya gagwe a di boletšego a re: Monna yola o boletše le nna ka go re le ka go re! Bjale Labane ge a tla go monna eo a mo hwetša a sa eme le dikamela tša gagwe sedibeng. 31A tla a re: A ko tsene wena mošegofatšwa wa Morena! O emetšeng ntle? Nna ka kua lapeng ke lokišitše, le sebaka sa dikamela se gona.

32Monna eo a tla lapeng a tlemolla dikamela; Labane a di fa mahlaka le dijo, a tliša meetse a gore yena le banna ba ba tlilego le yena ba hlape maoto. 33Ge ba mo tlišetša dijo, a bolela a re: Nka se ke ka ja ke sešo ka bolela ditaba tša ka.

Labane a re: A ko bolele!

34Mohlanka bjale a re: Nna ke mohlanka wa Aborahama. 35Mong wa ka Morena o mo šegofaditše gagologolo, ya ba motho e mogolo; o mo file dihuswane le dikgomo, le silifera le gauta, le balata ba banna le ba basadi, le dikamela le dipokolo. 36Sara mosadi wa mong wa ka o mmelegetše ngwana wa lesogana, a šetše a tšofetše; yena eo o mo neile tšohle tše e lego tša gagwe. 37Ga e le nna, mong wa ka o nkenišitše a re: Morwa wa ka o se ke wa mo tšeiša mosadi mo go barwedi ba Bakanana, ba ke agilego nageng ya bona. 38Ge e se ge o ka ya lapeng la tate, go ba moloko wa gešo, wa nyakela morwa wa ka mosadi. 39Nna ka fetola mong wa ka ka re: Mohlomongwe mosadi a ka se tle le nna. 40Mong wa ka a re: Morena yo ke sepetšego pele ga sefahlogo sa gagwe, o tlo roma Morongwa wa gagwe, a ba le wena, mme o tlo šegofatša tsela ya gago; mme morwa wa ka o tlo mo tlela le mosadi wa leloko la gešo, wa lapeng la tate. 41Fela, ge o ka fihla go ba leloko la gešo, mme ba gana go go neela mosadi, gona o tlo hunologa kenong ye o nkenetšego yona.

42Bjale lehono ge ke fihla sedibeng ka re: Morena Modimo wa Aborahama mong wa ka, a ke o ntire wa mahlatse hle mo leetong le ke le swerego! 43Ka re: Ke nna e, ke fihlile mo sedibeng se; a nke e re mosetsana e a tšwelago go ga meetse, mme nna ge ke re: A ko nnoše meetsane ka moeta wa gago, 44mme yena a mphetola a re: A ko nwe; le dikamela tša gago ke tlo di gela! e be yena yo Morena a mmeeleditšego gore e be yena mosadi wa morwa wa mong wa ka. 45Ya re ke sešo ka fetša go realo mo pelong ya ka, ka bona go fihla Rebeka, a beile moeta legetleng; a fologela sedibeng a ga meetse. Ke mo nna ke mo kgopetšego ka re: A ko nnoše! 46Yena a akgofa a rola moeta, a re: A ko nwe! Le dikamela tša gago ke tlo di noša. Nna ka nwa, mme a noša le dikamela. 47Nna ka mmotšiša ka re: O morwedi wa mang? Yena a re: Ke morwedi wa Bethuele morwa wa Nahoro mogatša Milika. Ke mo nna ke beilego lengina nkong ya gagwe, le mefiri mabogong a gagwe. 48Gomme ka inama ka khunamela Morena, ka tumiša Modimo wa Aborahama mong wa ka, e a ntshepedišitšego yona tsela e lokilego, gore ke hwetše morwedi wa monnago mong wa ka yo a tlogo ba wa morwa wa gagwe. 49Bjale ge lena le ka rata go dira mong wa ka ka lerato le ka go mmotegela, gona mpotšeng. Ge le sa rate, le gona le mpotše, ke kgone go arogela ka go le letona le ge e le ka go la ntšhogošo.

50Gwa fetola Labane le Bethuele, ba re: Taba ye e tšwa go Morena; rena ga re kgone go go botša le lebe le ge e le le le botse. 51Rebeka šo, o a mmona! Mo tšee o sepele, e be mosadi wa morwa wa mong wa gago, bjalo ka ge Morena a boletše. 52Mohlanka wa Aborahama ge a ekwa mantšu ao a bona, a khunamela Morena. 53Ya ba gona a ntšhago dingangane tša silifera le tša gauta, le diaparo, a di fa Rebeka; ngwanabo le mmagwe a ba fa dilo tša bohlokwa.

54Ba kgona go ja le go nwa, yena le banna ba ba tlilego nae'; mme ba robala. Ka la ka moswana a tsoga mme a re: Mpheng tsela ke boele go mong wa ka!

55Kgaetšedi ya Rebeka le mmagwe ba re: A mosetsana a dule le rena matšatšinyana, le ge e ka ba a lesome; e be gona a tlogo sepela.

56Yena a fetola a re: Le se ke la ntiegiša, gobane Morena o šegofaditše leeto la ka; nteseng ke ye go mong wa ka.

57Bona ba re: A re bitšeng yena mosetsana, re kwe la molomo wa gagwe. 58Ba bitša Rebeka ba mmotšiša ba re: A o rata go sepela le monna yo? Yena a re: E, ke tlo sepela.

59Ke mo ba lesitšego Rebeka kgaetšedi ya bona, le mofepi wa gagwe, gore ba sepele le mohlanka wa Aborahama le banna ba gagwe. 60Ba šegofatša Rebeka, ba re: Wena kgaetšedi ya rena, o be mmago diketekete; mme bana ba gago ba hule dikgoro tša manaba a bona. 61Rebeka a tloga le basetsana ba gagwe, ba namela dikamela, mme ba latela monna eo; mohlanka wa Aborahama a tloga le bona a wela tsela.

62Isaka yena o be a boa a etšwa sedibeng sa Mophelaampona, gobane o be a dutše nageng yeo ya thoko ya borwa. 63O be a tšwetše nageng go khutša e le mantšiboa; a lebelela a bona go etla dikamela. 64Le Rebeka a lebelela a bona Isaka, mme a fologa kamela, 65a botšiša mohlanka a re: Ke mang monna yola yo re yogo gahlana nae a sepela nageng?

Mohlanka a re: Ke yena mong wa ka. Rebeka a tšea lešira a itšhira.

66Mme mohlanka a laodišetša Isaka tšohle tše a di dirilego. 67Isaka a iša Rebeka mo lapeng le e bego e le la Sara mmagwe, a tšea Rebeka ya ba mosadi wa gagwe, mme a mo rata. Ya ba gona Isaka a homoditšwego sellong sa go llela mmagwe.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index