Chwilio ffurf

วิวรณ์ 18:7

7เมือง​นั้น​หื้อ​เกียรติยศ​กับ​ความ​ฟุ่มเฟือย​ตั๋ว​เก่า​เต้าใด

ก็​หื้อ​ความ​ตุ๊ก​ทรมาน​กับ​ความ​เศร้าโศก​เกิด​กับ​เมือง​นั้น​เต้า​อั้น

ย้อน​เมือง​นั้น​กึ๊ด​ใน​ใจ๋​ว่า

‘ข้าเจ้า​นั่ง​อยู่​บน​บัลลังก์​เป๋น​ราชินี ข้าเจ้า​บ่ใจ้​แม่​หม้าย

ข้าเจ้า​จะ​บ่มี​วัน​โศกเศร้า’