Chwilio ffurf

GÉNESIS 35

Toteco Dios quitiochijqui Jacob ipan Betel

1Teipa Toteco Dios quiilhui Jacob: “Ximoquetza huan xiya xiitztoti Betel. Nopona xijchihua se tlaixpamitl para techhueyimatis pampa nopona nimonexti ica ta quema ticholohuayaya tlen moicni, Esaú.”

2Huajca Jacob quiilhui ifamilia huan nochi catli ihuaya yohuiyayaj:

―Xijquixtica nochi tiotzitzi catli anquipiyaj, huan ximaltica huan xijpatlaca amoyoyo. 3Teipa xihualaca, ma tiyaca Betel pampa nepa nijsencahuas se tlaixpamitl huan tijhueyichihuase Toteco Dios catli nechpalehui quema nimotequipachohuayaya. Yaya catli nohuaya yajtoc campa hueli campa ninentinentoc.

4Huajca quimactilijque Jacob nochi inintiotzitzi huan nochi pijpiloli ica tiotzitzi catli quihuicayayaj ipan ininnacas, huan Jacob quintlalpacho itzintla se ahuatl catli eltoya nechca altepetl Siquem. 5Huan quema quisque nopona, Toteco Dios quichijqui para nochi nopa pilaltepetzitzi catli nejnechca ma quinimacasica miyac, huan yeca amo quintepotztocaque.

6Huan Jacob huan nochi masehualme catli ihuaya nejnemiyayaj ajsitoj ipan Luz catli nojquiya itoca Betel ipan tlali Canaán. 7Huan nopona quisencajqui se tlaixpamitl huan quitocaxti El Betel. (El Betel quinequi quiijtos “itlaixpa Toteco Dios catli nechnamijqui nica Betel”.) Pampa quema mochololtiyaya tlen iicni, Toteco Dios monextijtoya ihuaya nopona. 8Nojquiya nopona mijqui Débora, nopa sihuatl catli quimocuitlahuijtoya Rebeca. Huan quitlalpachojque itzintla se ahua cuahuitl nechca Belén. Huan Jacob quitocaxti nopa cuahuitl Alónbacut. (Alónbacut quinequi quiijtos “ahuatl campa nochi chocaque”.)

9Nojquiya Toteco Dios ya monextijtoya sempa ica Jacob quema mocuepayaya tlen tlali Aram huan quitiochijqui. 10Huan Toteco Dios quiilhuijtoya:

“Ta motoca Jacob.”

(Jacob quinequi quiijtos “tlacajcayajquetl”.)

“Pero ayacmo mitztocaxtise Jacob.

Ama motoca elis Israel.”

(Israel quinequi quiijtos “se catli moquetza ica chicahualistli iixpa Toteco”.)

11Huan nojquiya quema Toteco Dios quipatili itoca, Toteco quiilhui:

“Na nimoTeco Catli Nijpiya Nochi Chicahualistli.

Nijchihuas ma xiquinpiya miyac moconehua huan moteipan ixhuihua.

Huan miyac masehualme quisase ipan moteipan ixhuihua,

huan mochihuase miyac altepeme ipan inintlal.

Ipan moteipan ixhuihua oncas tlanahuatiani huan sesen quinnahuatis imasehualhua ipan itlal.

12Nopa tlali catli nijmacac Abraham huan Isaac,

mohuejcapan tatahua,

nojquiya nimitzmacas ta huan teipa niquinmacas moteipan ixhuihua.”

13Huan Toteco Dios quistejqui ipan nopa lugar campa quicamanalhui Jacob. 14Huan Jacob quicuic se tetl huan quiquetzqui quen se tlanextilijcayotl para quielnamiquis campa camanaltitoya ihuaya Toteco. Huan quitequili aceite huan xocomeca atl nopa tetl para quiiyocatlalis para Toteco. 15Huan quitocaxti nopa lugar Betel. (Betel quinequi quiijtos “ichaj Toteco Dios”.)

Mijqui Raquel

16Teipa Jacob huan ifamilia quistejque tlen Betel. Huan quema noja huejca itztoyaj para ajsitij altepetl Efrata, Raquel ajsic hora para conepiyas huan nelía tlaijiyohuiyaya. 17Huan ipan nopa hora catli más ohui, nopa sihuatl catli quipalehuiyaya para ma conepiya quiilhui: “Amo ximajmahui pampa tijtlacatiltijtoc seyoc oquichpil.”

18Pero Raquel ya miquiyaya huan quema tlantinemiyaya iijiyo, quitocaxti ioquichpil Benoni. (Benoni quinequi quiijtos “oquichpil catli tlacatqui ica tlaohuijcayotl”.) Pero teipa itata quitocaxti nopa ipiloquichpil Benjamín. (Benjamín quinequi quiijtos “oquichpil catli más quipiya tequiticayotl”.)

19Quej nopa Raquel mijqui huan quitlalpachojque ipan ojtli para altepetl Efrata catli ama itoca Belén. 20Huan Jacob quiquetzqui se tetl campa quitoctoyaj Raquel huan nopa tetl hasta ama quejipa quinextía campa quitojque.

21Huan Israel, catli achtihui itoca eliyaya Jacob, quistejqui ipan ojtli huan quiquetzato ichaj tlen yoyomitl ipan seyoc lado altepetl Migdal Edar. 22Huan quema Israel mocahuayaya nopona, Rubén motecato ihuaya Bilha, se itequipanojca itata. Huan itata quimatqui huan tlahuel cualanqui.

Iconehua Jacob

Huan Israel quinpixqui 12 itelpocahua.

23Nopa coneme catli quinpixqui ihuaya Lea elque:

Rubén iachtihui ejca, Simeón, Leví, Judá, Isacar huan Zabulón.

24Catli quinpixqui ihuaya Raquel elque:

José huan Benjamín.

25Huan catli quinpixqui ihuaya Bilha catli eliyaya itequipanojca Raquel elque:

Dan huan Neftalí.

26Huan nopa coneme catli quinpixqui ihuaya Zilpa, catli eliyaya itequipanojca Lea, elque:

Gad huan Aser.

Ya ni nochi ioquichpilhua Jacob catli tlacatque ipan tlali Aram.

Imiquilis Isaac

27Huan Jacob ajsito ichaj campa itztoya itata, Isaac, ipan Mamre, nopa altepetl nechca Arba o Hebrón, campa huejcajya mochantijtoyaj Abraham huan Isaac. 28Huan Isaac quipiyayaya 180 xihuitl quema mijqui. 29Quena, quema eliyaya nelhuehuentzi, yajqui mosansejcotilito ihuaya ihuejcapan tatahua. Huan iconehua Esaú huan Jacob quitlalpachojque.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index