Chwilio ffurf

Mark 14

Egiteu la mulugaluga la lotu viputumulia veia ge bili e Iesus

(Matiu 26:1-5; Luk 22:1-2; Ioanes 11:45-53)

1La haro ilua moliti soloio, egiteu e Iuda ge pou te La Ilali La Poloselela. Te la ilali alele, egiteu ali la bret ale la is kama visogoa, ale la vulovulo giteu isale. Eala moli egiteu la mulugaluga tegiteu e pris vikapopo legiteu la tahalo la mari, egite paa muli la gauru isasa veia egite ge lao tola kokovu e Iesus veia egite ge bili pehoa. 2Egite vikara mago “Etato umala ge lao tolea te la haro La Ilali La Poloselela, la valalua souka ge vahiliti la vikokuela.”

La tavile isasa tigitaro la lalu la habirila oata te la gamale Iesus

(Matiu 26:6-13; Ioanes 12:1-8)

3E Iesus pou oio la mautu e Betani oio te la luma te Saimon. La tahalo ale, la vovola pala sereka gegegeru. E Iesus pou alali, tio la tavile isa loio, eia vahari la botol la bulu la obu ale mali vivili, la mapa la lalu alele eia uru pasi. La tavilele goio voropola la botol bisi ele, eia abia goio tigitaro la lalula oata te la gamale Iesus.

4Eala moli la valalua isahari oio hiloa, egite goio vikara ovola maie “Ilava eia tigitaro bulalahu moliti la lalu ele? 5Mai etato ge vaharia soio tegiteu la valalua la iloto, eia koramulia etato ge abi e kina salatu tolu ovola, veia ge suli egiteu ale pou la savelela.” Tio egite goio igo totolo la tavilele.

6Eala moli e Iesus veia giteu mago “Korati ele. Ilava amutou igo totoloa mai ele? Eia igoti la paga ale taritigi pepeho somai taku. 7La valalua me hatavivile ale pou la savelela, egite ge pou tamutou la haroharo tomi, egite kama ge hiliti taro amutou. Mai isa masagea veia eia ge suli egiteu, eia ge igoa, eala moli hagagaviti eau kamati ge pou vikapopo le amutou. 8La visuli bakisi ale eia koramulia, la tavile alele eia sulitiau ovola. Eia igoti la pagale, eia mai ale raragi mugati la vovogu te la pileho taku. 9Eau vei seselea mutou, oio te la maututula tomi ale egite ge veipala la valolo ale taritigi ovola, egite ge veipala tai la paga ale la tavile alele igotiagu, la igogolu tetala ge mahuli moli mai ele.”

E Iudas veia eia ge sugu taro e Iesus soio tegiteu la gima

(Matiu 26:14-16; Luk 22:3-6)

10Goio, e Iudas Iskariot, eia isa tegiteu ale savulusa gete lua la valalua la vimari te Iesus, eia goio tegiteu la mulugaluga tegiteu e pris veia eia ge sugu taro e Iesus soio tegite. 11Tio egiteu e pris loloa mai ele, egite sagegetio, egite goio vei seseleala veia egite ge lotoa. E Iudas goio paa muli la gauru ale eia ge sugu taro e Iesus soio tegiteu.

E Iesus mite ali La Ilali La Poloselela

(Matiu 26:17-25; Luk 22:7-14,21-23; Ioanes 13:21-30)

12Tio, ale la siloko la haro ale egiteu e Iuda ge ali la bret ale kama sogo. Te la haro ale, egiteu e Iuda bilibili e latu la sip te La Ilali La Poloselela. Tio egiteu la valalua la vimari te Iesus goio tahia mago “Mave, eme masagea veia amite ge raragiamu La Ilali La Poloselela oiove?”

13Goio, e Iesus goio baha taro taho lua tegiteu, eia goio veia girua mago “Amulua ge goio te la mautu uru. La tahalo isasa ale ababi la baket la lalu, eia ge poga amulua, amula ge tilimulia. 14Eia ge goio te la luma isasa, me amula ge tahi lalaia e taho la lumale maie ‘La Tahalo La Vimari tamilua baha amilua somai taume. eia veia amilua ge tahime mago: La baa bakisi oio te la luma taume ale koramuli amiteu la mosi ge pou ovola, eia oiove? Amite veia ge ali La Ilali La Poloselela oio vola.’ 15Tio la tahalole ge vahilo le amulua la kapiutu ale uru oata la luma, la poro la ilali oio, la pulolou oio, koramulia etato ge pou te la ilali tegatou ovola. Tio amula ge raragia gatou la ilali oio volao.”

16Tio, egira tuga goio la mautu uru, egira sivuti la luma ale e Iesus veitia girua ovola, egira goio raragi La Ilali La Poloselela oio volao.

17Tio, la paga logoti, e Iesus mite me la valalua la vimari tetala ale savulusa gete lua, egite guvi. 18Egite goio pou, egite alali. E Iesus goio veia giteu mago “Eau vei seselea mutou, isa oio kabili tamutou ele ge sugu taroau soio tegiteu la valalua la gima. Amila me la tahalo ale, amila vitivu vikapopo.”

19Egite tomi loloa mai ele, egite ilo buruko sesele, egiteu isasasa goio tahia mago “Eme soioge veia eau, ia? Eau ale ouka!”

20Goio, e Iesus kolia giteu mago “Isa moli tamutou ale savulusa gete luale, eiala moli ele amilua vitivu vikapopo. 21Mai moli ale la Buk Tabu Ale Pala eia veitia, e Latu La Tahalo ge vilua, eala moli e maura la tahalo ale ge sugu taroau mai ele, eia taritigi mai e tilala kama ge pigoa.”

E Iesus mite pou te la tapasi la ilali tetala

(Matiu 26:26-30; Luk 22:14-20; 1 Korin 11:23-25)

22Egite goio pou vikapopo te La Ilali La Poloselela, e Iesus abi la bret isa, eia vaisale La Tahalo Uru ovola, eia goio tovia giteu la valalua la vimari tetala, eia veia giteu mago “Amuto ge abia, alia, ale la mailigu.”

23Goio eia abi isa la kap la vaen, eia vaisale La Tahalo Uru ovola, eia goio abia giteu, egite tomi liua.

24Eia goio veia giteu mago “Aleie la kasosogu ale mai la irovilala ale halaba, ale amuto ge rovia veia la merera te La Tahalo Uru me la igogolu taku soio tamutou, eia seseleti. La kasosogu ge pagegele, eia ge vimahuli la valalua me hatavivile usu. 25Eau vei seselea mutou, eau kati ge liu lou la vaen kara te ale eau ge liu la vaen ale halaba oio te la bali La Tahalo Uru.”

26Tio e Iesus veia giteu mai ele, egite goio bau isa la bilau la vaisalela, egiteu bau kaluvu, egite hiliti goio tuga. Egite tuga, egite goio te la gove e Oliva, egite pouo.

E Iesus vei pala mugeale Pita veia eia ge tahi taroa

(Matiu 26:31-35; Luk 22:31-34; Ioanes 13:36-38)

27Tio, e Iesus veia giteu la valalua la vimari tetala mago “Amuto mulimuli ge taga taroau, mai ale egiteu kekesitia te La Buk Tabu Ale Pala maie:

Eau La Tahalo Uru,

eau ge bili la tahalo la vibaumuli la sip,

la sip tomi ge hele bura.

28Eala moli eau ge mahuli rivu lou, eau ge mamuga soio e Galilea, amuto ge mulimuli.”

29Eala moli e Pita goio hiliti, eia veiale Iesus mago “Egiteu tomi ele ge taga tarome, eau moli ge ouka.”

30Goio, e Iesus baoli louala mago “Eau vei seseleamu, galogo e kukureko souka ge tali la vaka luala, eme ge tahi taroau vaka tolu.”

31Eala moli e Pita giriri vagari mago “Mai egite ge bilime, egite ge bili tai eau, egite ge bili tomi etalua, eau kama ge tahi tarome.” Goio, egiteu tomi la valalua la vimari tetalale, egite goio vei taiale Iesus mai ele.

E Iesus pou te la kilaka oio la malilo e Getesemane

(Matiu 26:36-46; Luk 22:39-46)

32Goio, e Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite goio la malilo ale egite toila e Getesemane, e Iesus goio veia giteu mago “Amuto ge pou muga bakisi omaie, eau ge pou soiole ge kaka.” 33Eia goio puli egiteu ale taho tolu, e Pita, e Iakob, e Ioanes, egiteu tomi ele goio tilimulia soio. Eala moli e Iesus eia ilo buruko sesele, la gabutatalala tetala marapa viruru. 34Tio eia goio veia giteu mago “Eau ilo buruko pepeho pasi mai ale ge peho. Amuto ge pou omai, ge pou taliau.”

35Tio, e Iesus goio tuga moli bakisi soio, eia gotalo mavuta lagu tugu. Eia kaka veia mai La Tahalo Uru ge masagea, eia taritigi veia la iloburukola tetala te la mata la haro alele ge hele taroa. 36Eia kaka e Tamala mago “Tete, eme koramulia ge igo la papaga tomi, eia taritigi eme ge abi taro la iloburukola ale pogati eaue. Eala moli umala ge tilimuli la masasagala taku, ge tilimuli moliti la masasagala taume.”

37Goio, eia goio beua soio tegiteu la valalua la vimari tetala, eia hilo egiteu, egite oio mavutati. Eia goio veiale Pita mago “Saimon, eme mavuta, ia? Mave, eme kama koramulia ge pou taliau la mata la haro isa moli, ia? 38Amuto ge pou ge raragi tigi, amuto ge kaka, la vuhula e Satan souka ge tovo lalai amutou. Soioge la kalulu mutou vagari, eala moli la vovo mutou kati vagari.”

39Tio, eia goio kaka lou mai ale igoitio. 40Mulimuli eia goio beu loua soio tegiteu la valalua la vimari tetala, egite mavutati lou, egite mata tutulu pepeho. E Iesus goio palo egiteu, egite mahela pasi, egite isa kama vikara.

41Goio, e Iesus goio kaka lou, mulimuli eia goio beu loua soio tegiteu la vaka tolula, egiteu oio mavutati lou. Tio eia goio veia giteu mago “Amuto mavutati lou, ia? Korati ele, la mata la haro guviti ale egite ge sugu taro e Latu La Tahalo soio tegiteu la valalua ale kama kokora. 42Muga, etato ge tuga. Hiloa, la tahalo ale ge veipala eau eia loio sibitalati ele!”

E Iudas sugu taro e Iesus soio tegiteu la valalua la gima

(Matiu 26:47-56; Luk 22:47-53; Ioanes 18:3-12)

43E Iesus so vikarakara soio tegiteu la valalua la vimari tetalale, e Iudas sibitala robo egiteu. Ale e Iudas eia isa tegiteu la valalua te Iesus ale savulusa gete lua. Eala moli la tala la valalua, egite guvi vikapopo le Iudas ele, egite ababi la voviso me la obobu. Eala moli egite kama guvi bulalahu, egiteu la gima tomi tetala, mai egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, me egiteu la tahalo la mari, me egiteu e ururu tai, egiteu alele baha egiteu somai veia egite ge lao tolea.

44Tio e Iudas vei loho mugatia giteu mago “Amuto ge hilo la tahalo ale eau ge lao roboao, me eiala moli ele. Amuto ge lao tolea, amutou ge sau tola tigia, ge pulia soioe.” 45Goio e Iudas goio sele tavu moli e Iesus, eia veiala mago “Eme la uru taku!” Tio eia goio lao robo e Iesus. 46La valalua hiloa eia lao robotia mai ele, egite goio lao tolea. 47Eala moli la tahalo isa ale magiri hagagavi te Iesus, eia kamu tavu la viso tetala, eia goio barautu taro la gavusa la bilalaha tegiteu e pris isasa.

48Eala moli e Iesus goio veia giteu mago “Amuto guviti ele, amuto ababi la voviso, la obobu veia amuto ge lao toleau mai la tahalo ale vahiliti la vaubila soio te gavman, ia? 49La haroharo usu etato pou vikapopo oio la luma la lotu, eau vimarimari amutou, amuto kama lao toleau. Eala moli amuto igoa mai ele, me oio vola la merera te La Buk Tabu Ale Pala eia puru seseleti.” 50Eia veia giteu mai ele, egite la valalua la vimari tetala tomi hiliti, egite hele taroa.

51Eala moli la hatamalelaba isa eia ga tilimuli e Iesus soio, eia kisi la lavalava ale kakea te la kabilila. Goio egiteu la bilalaha tegite pris sau tolea, 52eia goio hele taro la lavalava tetala, eia hele bulalahu moli.

Egite vimagiri e Iesus te la viputumulila tegiteu e pris

(Matiu 26:57-68; Luk 22:54-55,63-71; Ioanes 18:13-14,19-24)

53Goio, egite vahari e Iesus soio te la mulugaluga tegiteu e pris. Egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, vikapopo me egiteu e ururu, vikapopo tai me egiteu la tahalo la mari, egite tomi ele oio vipou vikapopo. 54Eala moli e Pita tahoale Iesus ebikoka, eia goilo te la bigomu la luma te la mulugaluga tegiteu e pris, eia pou vikapopo me egiteu la valalua la vagari robola tegiteu e pris, eia malulu la havi.

55Egiteu e pris vikapopo tai me egiteu e ururu tomi ele, egite paa muli la valalua isahari ale ge veipala la iruru ale e Iesus igotia, veia egite ge bilia oio vola. Eala moli egite kama sivuti isa la tahalo ale koramulia ge veipala la merera isa mai ele. 56La valalua usu virere taitali moli e Iesus, eala moli la merera tegiteu kama visauru.

57La valalua isahari kakau moliala la visigologolola maie 58“Pala amite loloa eia vikara mago ‘Eau ge lobe la luma la lotu ale uru ale egite vimagiria, la haro itolu ge polo, eau ge vimagiri lou isa, eala moli eau kama ge vimagirila la limagu.’” 59Eala moli la merera ale egite veia mai ele, eia tai kama visauru.

60Tio, la mulugaluga tegiteu e pris, eia goio magiri te la lagu giteu, eia tahi e Iesus mago “Eme la kiloli la merera isa ouka soio tegiteu, ia? La vuhu la merera ale egite virere talitime ovola, eia soioge mave?” 61Eala moli e Iesus makovu moli, eia kama koli la tilahi tetala.

Tio, eia goio tahi lou e Iesus mago “Eme e Kraist sesele? Eme e Latu La Uru Ale Taritigi, e?”

62E Iesus goio koliala mago “Meie, eiau molie. Mulimuli amuto ge hilo e Latu La Tahalo, eau ge pou te la bali La Tahalo Uru oio te la galela e gata, eau ge guvi loata te la tuluvu la mori, eau ge gomai.”

63Goio, la mulugaluga tegiteu e pris eia loloa mai ele, eia goio sile lou la kairobola tetala lou, la vuhula eia igo totolo sesele. Eia goio veia giteu mago “Etato kama ge tola isa lou la tahalo ale ge veipala la iruru tetala. 64Amuto lolotia eia mera popopoti La Tahalo Uru. Amuto gabutatala mave?”

Goio, egiteu e ururu tomi loloa mai ele, egite goio veia la iruru tetala oio, koramulia egite ge bilia ovola eia ge peho. 65Isahari tegiteu goio kavurasi volua. Egite avu robo la matala, egite goio kuea, egite tahia mago “Ioge, eme ge vikara matagaga, ere kuetime ele?” Tio egiteu la tahalo la vagari robola te la luma la lotu, egite goio pulia soio, egite lubi vuloa.

E Pita tahi taro e Iesus

(Matiu 26:69-75; Luk 22:56-62; Ioanes 18:15-18,25-27)

66Eala moli, e Pita pou ogala te la ilo la bigomu la luma. La tavile isasa, la bilalaha te la mulugaluga tegiteu e pris, eia goiole, 67eia hilo e Pita eia malulu la havi. Goio la tavilele mata tavua, eia veiala mago “Eme tai, pala eme pou vikapopo le Iesus la tau Nasaret.”

68Eala moli e Pita goio tahi taro, eia vei mago “Ouka, eau kama rovi la tahalo ale eme veveiale.” Eia veiala mai ele, eia goio gali sogala, eia goio magiri te la mata la bigomu la luma, goio e kukureko tali la mulugala.

69La tavilele goio hilo lou e Pita, eia susukuala, eia goio veia giteu la valalua ale magiri hagagavi ele mago “Eia sesele, la tahalo aleie, eia oilo moli tegiteu ele.” 70Eala moli e Pita loloa mai ele, eia goio tahi taro lou.

Goio, tabaa bakisi, la valalua isahari ale magiri hagagavi te Pitale, egite goio veiala mago “Eia sesele, eme la tahalo isa tegiteu ele, la mautu taume e Galilea.”

71Tio e Pita loloa mai ele, eia goio vikara vagari sesele, eia veia giteu mago “Sesele oata, eau kama rovi la tahalo ale amuto veveiagu ele. Mai eau ge visigolo amutou, La Tahalo Uru ge biliau.”

72Eala moli eia so giririri mai ele, e kukureko goio tali lou la vaka luala. Tio e Pita loloa mai ele, eia goio gabutatala rivu lou la merera ale e Iesus pala veiala, ale eia veia maie mago “E kukureko souka ge tali la vaka luala, eme ge tahi taroau vaka tolu veia eme kama rovi eau.” Tio e Pita goio gabutatala rivu lou la merera te Iesus aleie, eia ilo buruko pepeho sesele, eia talitio.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index