Chwilio ffurf

Luk 18

La vikarara la tilovo te la tavile la baharu ale toto suku tavu e mesistret veia eia ge sulia

1E Iesus goio vei loua giteu la valalua la vimari tetala la vikarara la tilovo isa lou veia egite ge pou tavu moli la kilaka, umala egite ge silaha tataroa. 2Eia veia giteu maie “E mesistret isa uru eia pou te la mautu isasa, eia kama togo La Tahalo Uru, eia tai kama gabu tikumu isa la tahalo. 3Oio te la mautu alele, la tavile isa uru tai oio, e haruala peho tarotia. Egite isasa tutugoloti e maura pala, me eia ge goio bibibi te mesistret, eia ge tahi susukua, mago ‘Gaisa sesele eme ge vimatata la iruru ale egite igoa somai taku?’ 4E mesistret toutou moli e maura, eala moli la haroharo usu eia toto susuku tavu molia veia eia ge vimatata la iruru tetala. E mesistret goio silahati, eia gabutatala maie mago ‘Eia sesele, eau kama togo La Tahalo Uru, me eau kama gabu tikumu tai isa la tahalo. 5Eala moli la baharu ele, eia toto susuku tavu pasiau, eau silaha seseleti leia. Eau ge vimatata taro la iloburukola tetala, la vuhula eau soukama silaha leia.’”

6Tio, La Uru gilemulitia giteu mai ele kaluvu, eia goio vei loua giteu mago “Amuto ge lolo la merera te mesistret ale kama kokorale. 7Me mai tai ele, amuto rovitia, La Uru, eia matata sesele moli, eia ge vimatata la iruru tomi ale egite ge igoa soio tamutou, mai amuto ge tali susuku tatavua, la vuhula amuto tetala seseleti. Amuto veia eia ge vikara papaia mutou? Ge ouka gologolo. 8Eau veia mutou, eia ge vimatata harari moli la iruru tomi ale egite ge igoa soio tamutou. Eala moli eau la tilahi isa moli oio volale. Ale e Latu La Tahalo ge beu loua somai, eau ge hilo vutia veia amuto soloiole ge gabu tikumuau, ka ge oukati?”

La vikarara la tilovo te pariseo me la tahalo la ilabi la takes

9Eala moli isahari tegiteu la valaluale, egite veia egite isasa, egite tomu sasae la vulovulo giteu e tabarabara giteu veia egite la vulovulo giteu boto. E Iesus goio toi la vikarara la tilovo isasa soio tegiteu maie 10“La tahalo ilua goata la luma la lotu veia ge kaka, e pariseo isa me la tahalo la ilabi la takes tai isa. 11E pariseo, eia vimuga soilo, eia magiri te la kilaka, eia goio kaka maie mago ‘Tahalo Uru, eau vei tataho seseleme ale eme vimatateau, eau kama la tahalo la iruru. La valalua tomi, egite pakalikali, egite visigologolo, egite pakakakasa, eau moli ouka, eau kama mai la tahalo la ilabi la takes ale magirigiri la baligu ele. 12Eau peremuremu te la haro ivavaa. Eau gigi tatataho la uati tomi taku veia la lolola ale taume eau ge abi seseleamu La Uru taku.’

13“Eala moli e maura la tahalo la ilabi la takes, eia magiri malau loio, eia lagu tugu moli, eia mahela pepeho veia ge taga soata la mori. Eia goio sabala la magorola te la iloburukola tetala, eia veia mago ‘Tahalo Uru, eme ge gogoau, eau la tahalo la iruru.’”

14Goio, e Iesus vitapasi la merera tetalale soio tegiteu mago “Eau veia mutou, la tahalo la iruru alele, eia beua soluma, me oio tegirua, eia moli sekela marokati te la mata La Tahalo Uru. La vuhula, mai isa ge vauru lou eia, La Uru ge vibisia. Mai isa ge vibisi lou eia, La Uru ge vaurua.”

E Iesus toi la vibalavala soio te maura miteu bisisi

(Matiu 19:13-15; Mark 10:13-16)

15Egiteu isahari vahari e latatu giteu soio te Iesus veia eia ge sau la vovo giteu, eia ge vibalava egiteu mai ele. Eala moli egiteu la valalua la vimari tetala hiloa mai ele, egite mera taro egiteu veia egite umala ge igo tasi vavau e Iesus. 16Eala moli eia goio tola e maura miteu bisisi soio tetala, eia veia giteu la valalua la vimari tetala mago “Umala amuto ge magiri robo egiteu. La vuhula la pulolou la matagagala te La Tahalo uru, eia tegite sesele. 17Eau vei seselea mutou, mai isa kama ge mata kaseka tavu la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, mai e guliliki isa bisi, eia kamati ge koramulia ge tiroro soilo te la pulolou la balavalale.”

La tahalo la vuliti eia goio te Iesus

(Matiu 19:16-30; Mark 10:17-31)

18La mulugaluga isasa tegite Iuda, eia tuga tavu e Iesus, eia goio tahia la tilahi isa maie mago “Tahalo kokora, la rova sesele eau ge igoa veia taku ge la mahulila ale sesele, la kaluvula ge ouka?”

19Eala moli e Iesus goio koliala mago “Ilava eme toi leau veia eau taritigi? Isa moli taritigi, La Tahalo Uru sekela moli. 20Eme rovi egiteu la tururi tomi te La Uru tavu etatou e Iuda, umala igo maraparapa la taulaila, umala bilibili, umala pakalikali, umala visigologolo, togo e tama mutou, e tila mutou.”

21Tio, la tahalo ale, eia loloa mai ele, eia goio vei louale Iesus mago “La merera tomi alele, eau mulimuli tomitia, sokoa la bibisigu, karati igoie.”

22Tio, e Iesus loloa mai ele, eia goio veiala mago “La paga isa moliti eme gege oio vola. Eme ge tuga, eme ge sugu taro tomi la golugolu taume soio tegiteu la valalua la iloto, eme ge abi la uati alele, eme ge vitabari legiteu ale egite pou la savelela. Mai ge mai ele, taume ge la vuliti ale uru oata te la ilo la lage, ale La Uru ge abiamu. Mai eme ge igo tomitia mai ele, eme ge gomai, eme ge mulimuliau.”

23Tio, e Iesus veiala mai ele kaluvu, la tahalo ale, eia ilo buruko pepeho, la vuhula eia la tahalo la vuliti sesele. 24Goio e Iesus mata tavu vagaria mai ele, eia veiala mago “Eia vagari pepeho sesele veia la tahalo la vuliti isasa ge tiroro soilo te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru. 25Mai la kamel isasa eia veia ge tovo lalai veia ge polo te la mata la lili la silahi, ale ge vagari tetala. Eala moli mai la tahalo la vuliti ge veia ge tiroro soilo te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, ale ge vagari pepeho sesele tetala.”

26Tio, egite la valalua loloa mai ele, egite goio tahia mago “Mai ge mai ele, ere sesele koramulia ge mahuli?”

27Eala moli e Iesus goio kolia giteu mago “La igogolu ale amutou la valalua la vovo kama koramulia ge igoa, La Tahalo Uru sekela moli koramulia ge igoa.”

28Goio, e Pita loloa mai ele, eia goio veiala mago “Hiloa! Amite hiliti taroti la maututula tamiteu tomi isasasa, amite mulimulitime!”

29Goio, e Iesus baoli rivu loua giteu mago “Eia sesele, mai isa ge hiliti taro la mautu tetala ge tuga taro e rutula, egiteu e tabarabarala, egiteu e latatula tai veia ge goilo sesele te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, 30tio eia ge sau tola sesele la vibalavala ale uru pepeho te la imamala ale igoie, me te la imamala ale mulimuli tai, eia ge sau tola la mahulila ale sesele, la kaluvula ge ouka.”

La vaka tolu la vikara matagagala te Iesus ale eia veia eia ge peho, eia ge mahuli rivu lou

(Matiu 20:17-19; Mark 10:32-34)

31E Iesus goio puli gale egiteu la valalua tetala ale savulusa gete luale, eia vei matagagea giteu la vuhu la tuluga tegiteu sesele mago “Etato goatati e Ierusalem, me oio la mautu alele, la merera tomi tegiteu la bilalaha, ale egite kekesia te La Buk Tabu Ale Pala te la pilehole Latu La Tahalo, eia ge puru tomi. 32La vuhula, egiteu la valalua la gima ge sugu taroau soio tegiteu la valalua la maligoma, egite ge lege vahiau, egite ge vileau, egite ge kavurasi voluau. 33Egite ge kumamasi vuloau, ge biliau, eau ge peho, eala moli la haro itolu ge polo, eau ge mahuli rivu lou.” 34Eia vikarara mai ele soio tegiteu la valalua la vimari tetala, eala moli egite kama abi tigi bakisi la merera te Iesus ele, la masova la vikararala tetala eia kokovu taro egiteu, egite kama matagaga bakisi oio vola.

E Iesus vimatagaga la mata kea isasa

(Matiu 20:29-34; Mark 10:46-52)

35E Iesus miteu, egite goio guvi hagagavi la mautu e Ieriko, la mata kea isasa oio popou te la pepe la gauru, eia kakaka egiteu la valalua la uati. 36Eia lolo egiteu la valalua me hatavivile mapaiti polopolo te la gauru, eia goio tahi egiteu soio, 37veia eia ge rovi la vuhula, egite goio veiala mago “E Iesus, la tau Nasaret, eiala oio polopolole.”

38Tio, eia loloa mai ele, eia goio tola vagari soio mago “Iesus, tubule Devit, taritigi eme ge gogoau!”

39Eala moli egiteu ale mamuga, egite mera taroa veia eia ge makovu, eala moli eia goio tola vagari pepeho lou mago “Eme tubule Devit ele, taritigi eme ge gogoau!”

40Tio, e Iesus loloa mai ele, eia goio magiri, eia veia giteu veia egite ge tata la mata keale soio tetala. Egite goio tatea soio tetala, eia goio magiri hagagavi soio te Iesus mai ele, e Iesus goio tahia mago 41“La rova sesele eme masagea veia eau ge igoamu gageie?”

Tio, eia goio veiale Iesus mago “Tahalo Uru, eau masaga seselea veia la matagu ge mata pulala, eau ge matagaga!”

42Goio, e Iesus veiala mago “Eme ge matagaga, la vuhula eme gabu tikumutiau, eala eme matagagati ele.” 43Tio oio moli ovolale, la matala goio mata pulala, eia matagagatio, eia goio mulimuli e Iesus, eia vaisasale La Tahalo Uru. Egite la valalua me hatavivile hiloa mai ele, egite tomi tai ele goio vaisale La Tahalo Uru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index