Chwilio ffurf

Luk 14

E Iesus vimahuli la tahalo isa la vovola sosogo

1Te la haro tabu isasa, e Iesus veia ge goio ge ali oio te la luma te la mulugaluga tegiteu e pariseo isasa, egiteu e pariseo oio mata muli seselea veia ge hiloa, veia eia ge igo isa la paga te la haro tabu ka ouka. 2La tahalo isa loio, la limala me la vahala sogo lahu. 3E Iesus hiloa mai ele, egiteu e pariseo me egiteu la tahalo la mari, egite oio, e Iesus goio tahi egiteu mago “Mave, te la merera te Moses, eia taritigi ka ouka veia etato ge vimahuli egiteu la ilea te la haro tabu?” 4Eala moli isa tegiteu kama vikara. Goio, e Iesus sau te la tahalole, eia vimahulia, eia baha tarotiao.

5Tio, eia goio tahi egiteu mago “Mai e latu mutou isasa eia ge boru sotalo la lulu te la haro tabu, uka la kau tamutou isasa eia ge boru sotalo te la lulu, mave, amuto kama ge utu lulu tavua, ge lapu rivu loua soata, te la haro tabu lou ele?” 6Tio eia tahi egiteu mai ele, eala moli egite isa kama koramulia ge koli la merera tetala.

Etato ge vibisi lou etatou

7E Iesus goio guvi oio te la ilali ale egite baha tavua oio vola, eia hilo egiteu isahari oio hilovi la pulolou la uru veia ge pou tataho oio vola. Tio, eia goio veia giteu tomi la vikarara la tilovo isasa maie, mago 8“Mai isa ge baha tavume veia eme ge goio la ilali la taulaila, umala eme ge vaurume veia eme ge pou te la pulolou la uru. La tahalo ale uru sesele soukama guvi, 9e tama la ilali ge vipoua te la mulimu ele, eme ge mahela sesele, eme ge pou gale. 10Taritigi veia mai egite ge baha tavume te la ilali, eme ge pou gale muga soio, egite ge hilome popou mai ele, e tama la ilali ge goio taume, eia ge veiamu mago ‘Tabaragu, eme gomai, eme ge pou la pulolou la uru.’ Mai ge mai ele, eme ge pou tataho te la lagu giteu la valalua tomi ale guvi te la ilali. 11Mai isa ge vauru lou eia, eia ge pou la mahelala, eala moli mai isa ge vibisi rivu lou eia, eia ge pou la balavala.”

La vikarara la tilovo te Iesus te la vulovulo la iligo la ilali

12Goio, e Iesus veiale pariseo ale baha tavutia te la ilali ale egite pou oio vola, eia veiala mago “Mai eme ge igo la ilali, eme umala ge baha tavu egiteu e tabarabaramu, me egiteu e valaluamu, me egiteu la tahalo la vuliti. Mai eme ge baha tavu moli egiteu ale mai ele, egite mulimuli ge baha tavu rivu loume, egite ge koli la ilali ale me igotia giteu. 13Eala moli mai eme ge igo la ilali, eme ge baha tavu moli egiteu la morivava, egiteu ale tuga kikihi, egiteu ale gulugulu, egiteu ale mata kea. 14Mai ge mai ele, eme ge poga la vibalavala ale uru sesele te La Uru. Egiteu ale, egite kama koramulia ge koli la ilali taume, eala moli La Tahalo Uru ge koli la gilogo taume te la imamala la mahuli rivula tegiteu la tahalo la marokala.”

La vikarara la tilovo te Iesus te la pougolu la ilali ale uru

(Matiu 22:1-10)

15Tio, e Iesus vikara kaluvu soio tegiteu, isa tegiteu ale pou te la ilali ale, eia veiala mago “Egiteu ale ge pou te la ilali te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, egite pou la balavala.”

16E Iesus loloa mai ele, eia goio veiala mago “La tahalo isa igo la pougolu la ilali ale uru, eia baha tavu egiteu la valalua usu veia egite ge guvi te la ilali ele. 17La ilali raragi tomiti, eia baha la bilalaha tetala veia eia ge hari tavu la valalua, ge veia giteu mago ‘Amuto gomai, la ilali oio raragiti.’

18“Eala moli egite tomi goio soko la vikara papaila. Isa goio veia la bilalaha mago ‘Eau lototi la gale la magasa isa, eau ge goio ge hilo mugea, eau soioge kama ge goiole, eme ge veia la uru taume.’

19“Isa lou goio veia la bilalaha mago ‘Eau lototi la kau ilima, eau ge goio ge tovo lalai muga egiteu te la igogolu veia egite vagari ka ouka. Eau soioge kama ge goio la ilali te la uru taume, eme ge veiala.’

20“Goio, isa lou vikara maie mago ‘Amila me rutugu so taulai halaba moli, eau ge pou.’

21“Tio, la bilalaha goio beua soio te la uru tetala, eia veiala, la uru igo totolo pepeho, eia goio baha loua mago ‘Eme tuga, eme ge goio la gilesu la mautu tomi ale bisisi, eme ge puli egiteu la morivava, egiteu ale gulugulu, egiteu ale mata kea, egiteu ale tuga kikihi, eme ge puli egiteu tomi ale somai te la ilali taku.’

22“Tio la bilalaha goio igo seselea mai la uru tetala eia veitiala, eia goio veiala mago ‘Tahalo uru, eau igo seseletia mai ale eme veitia, egite oio guviti, eala moli la baa bakisi soloio.’

23“Tio la uru loloa mai ele, eia goio baha taro lou la bilalaha tetala mago ‘Eme ge vagari veia ge puli egiteu ale pou bububu, egiteu ale tuga vulovulo, veia egite ge gomai ge ali. Eau masagea veia la luma taku ge volu sesele. 24Eala moli eau veiamu, egiteu ale eau baha tavu pala muga egiteu, isa tegiteu kama ge ali bakisi la ilali taku.’”

Mai isasa masagea veia ge mulimuli sesele e Iesus, eia ge piligi la golugolu tetala tomi

(Matiu 10:37-38)

25La valalua me hatavivile usu tatuga te la gauru vikapopo le Iesus, eala moli e Iesus goio vulo gele tavu egiteu, eia veia giteu mago 26“Mai la tahalo isa, uka la tavile, eia masagea veia ge mulimuliau, taritigi eia ge piligi taro muga e tamala, e tilala, e rutula, egiteu e latatula, egiteu e tabarabarala, egiteu e hatavilevilela tai, eia ge tou tomi egiteu, eia ge sugu taro tai la mahulila tetala. Mai ge ouka, eia kama koramulia ge mulimuliau. 27Mai tai isa kama ge bole la iligiligi te la isagu, mai la tauvalautu taku ale tikumu eau ge bolea, eia ge bole tai la tauvalautu tetala, eia ge mulimuliau mai ele, mai ge ouka, eia kama koramulia ge mulimuliau.

28“Mai isasa masagea veia ge tigi malau la luma soata, taritigi veia eia ge mata muli muga la mapa la luma ale uru mai ele, veia la iraragila tetala ge koramulia, ka ouka. 29Mai eia ge igo moli la simen, me la mani tetala goio kaluvu posa moli mai ele, la valalua ge hiloa, egite ge lege vahia, 30egite ge vei mago ‘E maura ga soko la luma tetala, eia kamati vikaluvua.’

31“Mai tai la mulugaluga te la gale isasa, eia raragiti veia ge vahiliti la ruruga soio te la gale isapolo, taritigi veia eia ge pou muga, eia ge gabutatala tigi muga veia egiteu e soldia tetala la salatu salatu sasa, egite koramulia ge bolehoho egiteu e soldia salatu salatu lua ale loio, ka ouka. 32Mai egite kama koramulia, taritigi eia ge baha muga egiteu la bilalaha tetala, egite ge tovo lalaia veia ge mera gogomea la mulugaluga ale loio, eia soukama gali tavua. 33Mai tai moli ele, mai isa tamutou masagea veia eia ge mulimuliau, taritigi eia ge piligi taro la golugolu tomi tetala ale eia taholea.

La vikarara la tilovo te Iesus te la mimila ale maigiti

(Matiu 5:13; Mark 9:50)

34“La mimila, eia la paga ale taritigi te la gulutu la ilali, eala moli mai la mamasila ge kaluvuti, mai la tahalo ale la tiala maigi taroti eau, eia kati ge malama lou. 35Eia kati ge koramuli la igogolu isasa, etato ge abi molitia, ge tigitaroa soio. Mai ere la gavusala ge oio te la ilolo la merera, taritigi eia ge lolo vulai tavu la merera taku.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index