Chwilio ffurf

Luk 13

La tahalo ale kama vuvulo eia ge vilua

1Egiteu la valalua isahari goio guvi te Iesus, egite gilemuliala ale egiteu e Galilea isahari oio lotulotu, e Pailat baha egite soldia, egite bili taro egiteu. 2Tio e Iesus loloa mai ele, eia goio veia giteu mago “Amuto soioge gabutatalea mai ele veia egiteu la tahalo la iruru sesele, ia? Amuto soioge gabutatala veia la iruru tegiteu ge uru agi tegiteu e tabarabara giteu tomi, eala egite goio vilua mulitiale? 3Eala moli ouka. Mai amuto tai kama ge vuvulo, amuto tomi ge vilua. 4Mai la valalua tai isahari, la luma ale egite tigia malau soata oio e Siloam, eia goio tagogoro robo egiteu, la uatati gotalo bili egiteu, amuto soioge gabutatalea veia egiteu la tahalo la iruru sesele, ia? Amuto soioge ge veia la iruru tegiteu uru agi tegiteu la valalua e Ierusalem tomi, eala egite goio vilua mulitiale? 5Eala moli ouka. Mai amuto tai kama ge vuvulo, amuto tomi ge vilua.”

La vikarara la tilovo te la keme ale kama vua

6E Iesus goio veia giteu la vikarara la tilovo isa lou maie “La tahalo isasa, eia tahola la mahuma la vaen, la keme isa uru magiri kabili ovola. La haro isasa, e tahola goio veia ge lulu ilua la vavuala oio te la obu ale, eala moli eia oio kama vua. 7Tio eia goio veia la tahalo la vibaumuli la mahuma tetala mago ‘La leavala itolu poloti, eau soukato ali lalai bakisi la vavua la keme aleie. Eia oio kama vavua, taritigi eme ge tolo taroa, eia magiri bulalahu moli oio te la magasa ale taritigi.’

8“Eala moli la bilalaha goio koliala mago ‘Kora mugale, eia ge magiri lalai gabu lou la leavala isa lou, eau ge baumuli tataho gabu mugea, 9mai ge eia ge vua la leavala ale mulimulie, taritigi, mai ge ouka, eau ge toloa.’”

E Iesus vimahuli la tavile isa te la haro tabu

10Te la haro tabu isasa, e Iesus pou oio te la luma la lotu oio la mautu isasa, eia vimari egiteu la valalua me hatavivile. 11La tavile isa oio, la hitu ale kama kokora pou tetala, eia lea la leavala savulusa gete ualu, la vovola maviviru tomiti. 12E Iesus hiloa mai ele, eia tolea mago “Tavile uru, eme mahuli taroti la ilea taume ele!” 13Eia goio sau la vovola, me oio moli ovolale la tavile goio hiliti, eia magiri matata, eia vaisale La Tahalo Uru.

14Eala moli la tahalo la vibaumuli te la luma la lotu, eia igo totolo, la vuhula e Iesus vimahuli la tavile te la haro tabu. Eia veia giteu la valalua me hatavivile mago “Etato la haro iuolo oio ale etato ge igogolu oio vola, amuto ge gomai ovolale veia eia ge vimahuli amutou. La haro tabu umala!”

15Eala moli La Uru goio koliala mago “Maura miteu, amuto la tahalo la visigologolola! Mave, amuto kama ge lube taro la mota loio te la loho la kau me donki tamutou te la haro tabu, veia amuto ge tata egiteu soio te la lalu veia egite ge liu? 16Eala moli e hatavile mutou ele, e tubule Abraham isale, amuto kama gogoa? E Satan kisi tolatia la leavala savulusa gete ualu, amuto veia eia kama taritigi veia oio te la haro tabu moli, eau ge lube taro la mota ale e Satan kisi tolati le maura?”

17Tio, eia vikara mai ele, la valalua ale igo totoloa, egite mahela pepeho, eala moli la valalua me hatavivile, egite sagege pepeho pasi la golu la karutula tomi ale eia igotia te la mata giteu.

La vikarara la tilovo te la vavua la obu me te la is tai

(Matiu 13:31-32; Mark 4:30-32)

18E Iesus goio tahi egiteu mago “La pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, egira ge visauru sesele me la rova? Eau ge vei loua mutou la vikarara la tilovo ale mave veia amuto ge matagaga ovola? 19Eia ge mai la vavua la obu isa bisi kokori moli, la tahalo isa goio galua oio la mahuma tetala, eia goio kusi, eia tubu uru pepeho, la halalala goio pigi borebore tataho sesele, egite la malumalu lovolovo loio, egite igo la tiloa giteu oio vola.”

20Tio, me la vikarara la tilovo isa lou, e Iesus goio vei loua giteu maie “La pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, egira ge visauru sesele me la rova? 21Eia ge mai la is, ale la tavile vivulo tomi la palava te la gulutu la bret, tio la palava tomi moli ele goio sogo, eia visibitala la bret ale taritigi tataho oio te la igogolu te la is oilo vola.”

La mata ale kapilikia

(Matiu 7:13-14,21-23)

22E Iesus valolo tatuga oio te la maututula, eia vimari egiteu la valalua me hatavivile mai ele te la tuluga tetala soata e Ierusalem. 23Isa goio tahia mago “Tahalo Uru, mave, La Uru soioge ge vimahuli la valalua me hatavivile isahari moli, kama ge usu, ia?”

E Iesus loloa mai ele, eia goio veia giteu mago 24“Amuto ge vagari veia ge tiroro soilo te la pulolou la matagagala te La Uru, la mata tetala eia kapilikia, la valalua ge vimaholo tatola oio vola, usu ge galo te la goilola. 25E taho la luma soukama ge hiliti ge kapi robo la mata, amuto ge tututu la matale, ge tola gogogo soilo mago ‘Tahalo Uru, kope amite!’

“Eala moli eia kama ge lolo amutou, eia ge veia mutou mago ‘Eau kama rovi amutou, amuto loio la mautu ale mave?’

26“Me amuto ge koliala mago ‘Amite ali vikapopo leme, viliu vikapopo tai leme, eme vimari la valalua oio te la tia la mautu tamiteu.’

27“Eala moli eia ge baoli loua mutou mago ‘Eau kama rovi amutou, me la mautu tamutou tai eau kama rovia. Amuto tuga, amutou la tahalo la iruru!’

28“Tio, amuto ge loloa mai ele, la tilali ge uru sesele, amuto ge koro magegege, ge melimeli la togo mutou, ale amuto ge hilo e Abraham, e Isak, e Iakob, vikapopo tai egiteu la bilalaha ale pala, egite ge pou tataho te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, eala moli amutou ogalati, La Uru piagale taroti amutou. 29La valalua me hatavivile ge lomuli, loale, loilo, lolau, egite ge loio la igaga la maututula tomi, egite ge goilo, ge pou te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru. 30Sesele, isahari ale igoie pou la morivava, egite mulimuli ge goilo ge pou la balavala. Me isahari tai ale igoie egite pou la balavala, egite mulimuli ge galo, egite ge pou la mahelala.”

E Iesus tali vurai e Ierusalem

(Matiu 23:37-39)

31E Iesus vikara kaluvuti soio tegiteu mai ele, oio moli ovola egiteu e pariseo isahari loio, egite veiale Iesus mago “Eme ge hele, e Herod masagea veia ge bilime.”

32Eala moli e Iesus goio veia giteu mago “Eia la tahalo la tutugologolola, eia la tahalo la vuragala mai la paia hou. Amuto ge goio ge veiala mago ‘E Iesus veiamu maie: Eau ge kumuli taro egiteu la hituhitu ale kama kokora, eau ge vimahuli tai egiteu ale lalea, eau ge igogolu mai ele la logo ilua moliti lou, eala moli uaisa eau ge guvi sesele te la mautu ale eau goio vola, eau ge vitapasi sesele la igogolu taku oio volao.’ 33Eau kama ge hele, la haro ilua moliti eau ge tuga, eau ge goata sesele e Ierusalem, la vuhula eau la bilalaha te La Uru, eia koramuli eau ge peho moli oio e Ierusalem, kama ge te la mautu isapolo.

34“Maura, Ierusalem, eme bilibili egiteu la bilalaha te La Uru, eme dudumu legiteu la uatati. Eau vaka usu gabutatalea veia ge tola tavu egiteu e latatumu veia eau ge sigirobo egiteu mai e kukureko eia rara robo legiteu e latatula la palapalala. Eala moli amutou la valalua me hatavivile e Ierusalem kama masaga! 35Hiloa, ale la mautu tamuto ge sululu sapa, eia ge kavelevele moli. Amuto kati ge hilo louau, kara te la haro ale eau ge guvi loata, me amuto ge tola maie ‘La Uru ge vibalava la bilalaha tetala!’”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index