Chwilio ffurf

Ioanes 13

E Iesus vuhi la vaha giteu la valalua la vimari tetala

1Goio, la haro la pougolula te La Ilali La Poloselela eia hagagaviti, veia mai galigeli egite ge pou sesele ovola, e Iesus rovitia veia la imamala eia guviti veia eia ge hiliti taro la maututula, eia ge goata lou te Tamala. Eala moli eia gogo sesele la valalua me hatavivile ale tetala seseleti omai te la maututula, eia gogo sesele egiteu kara ale eia pehole, eala eia masagea veia ge igo isa uru la irovilala soio tegiteu.

2Goma, te la maulavi e Iesus me egiteu la valalua la vimari tetala vipou kapopo te la ilali. Eala moli e Satan vagoilo kaluvutia la gabutatalala tetala ale kama kokora te la tiale Iudas Iskariot, e latule Saimon, veia eia ge sugu taro e Iesus soio te la lima giteu la gimao. 3Eala moli e Iesus rovitia veia e Tamala sugu taro tomitiala la vagagarila tetala tomi soio te la limala. Me eia rovi taitia maie veia La Tahalo Uru sesele bahatia sotaloe, me eia ge beu rivu loua soata te La Tahalo Uruo. 4Goma e Iesus hiliti taro la ilali ele, eia kai taro la kairobola tetalale, eia goio abi isa la lavalava, eia kisia te la kabilila. 5Eia igoa mai ele, eia goio abi isasa la dis, eia sigili la lalu sovolale, tio eia sokoti la vuluhi la vaha giteu la valalua la vimari tetala, me eia sorobi tagarala me la lavalava ale eia kisia te la kabililao.

6Eia igigoa mai ele kara oio te Saimon Pita, goma e Pita veiala mago “Tahalo Uru, mave, eme ge vuhi tai la vahague, ia?”

7Goio, e Iesus koli la vikararala tetalale mago “La paga ale eau igotia igoie, eme kama rovia, eala moli eme ge rovia mulimulito.”

8Tiele, e Pita goio vei louala mago “Eme kama ge vuhi la vahague. Umala sesele.”

Goma, e Iesus ule baoli louala mago “Mai eau kama ge vuhi emei, eme kamati ge taku.”

9Tio, e Pita loloa mai ele, eia goio veiale Iesus mago “Ioge, Tahalo Uru, taritigi eme kama ge vuhi moli la vahagu ele, eme ge vuhi la limagu me la gamagu taie.”

10Eala moli e Iesus vei louala mago “Amuto marokati. La tahalo ale pupuruti, eia maroka moli, eala moli taritigi eau ge vuhi moli la vaha mutou, amuto ge maroka sapa viruruti. Sesele, amuto marokati, eala moli kama amuto tomi ele.” 11Me ale eia vikara mai ele, la vuhula eia rovi palati la tahalo ale ge veipalea soio tegiteu la gima. Eala eia vei la vikararala aleie “Kama amuto tomi marokale.”

12Tio, e Iesus vuhi kaluvuti la vaha giteu ele, eia goio kai lou la kairobola tetalao, eia goio pou rivu lou, eia goma tahi egiteu ele mago “Soioge amuto ge matagagati te la paga ale eau igotia soio tamutoue, ia? 13Sesele, amuto totoi leau veia Tahalo La Vimari, me Tahalo Uru, me eia taritigi ale amuto totoiau mai ele, la vuhula eau La Uru mutou sesele ale vimari le amutou la gauru la matagaga. 14Tiele amuto matagagati veia eau La Tahalo La Vimari tamutou, La Uru mutou sesele, eau vuhiti la vaha mutou ele mai la igogolu te la bilalaha bulalahu moli. Eia taritigi tai veia amuto ge vuhi tai la vaha giteu e tabarabara mutouo. 15Eau vimariti le amutou la vulovulo aleie, goma amuto tai ge igigo la vulovulo ale maie soio te la valalua me hatavivile taku, amuto ge mai la bilalaha moli tegiteu. 16Ale eau vei seselea mutou, la bilalaha eia kama oata te la uru tetala ale babahea. La tahalo ale tuga te la igogoluo, eia kama uru te la tahalo ale bahea. 17Mai amuto ge rovi tigi la masova la merera taku aleie, me amuto ge igo seselea veia ge vibisi lou amutou mai ale eau vibisiti eau te la mata mutou igoie, tio amuto ge pou la balavala ovola, la vuhula amuto roromuliti La Uru mutou mai ele.

18“Eala moli la vimari aleie, eau kama veveia mai ele tamutou tomi. Eau rovi amutou ale eau hiloviti amutou veia ge taku sesele. Eala moli eia ale kama taku, eia igogolu moli mai ele veia ge vipuru sesele la merera te La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie:

La tahalo ale vaali tomi leauo,

eia tao taluti eau me la vahalale.

19Ale eia soukama igoa, eala moli eau veipala mugatia mutou ovolae. Tiele mai eia ge sibitala mai eau veitiae, tio amuto ge taua la ilo mutou takue veia eau moli la tahalo ale loio seseleti te La Tahalo Uru veia ge vimahuli amutou. 20Ale eau vei seselea mutou, mai isasa eia roromuli la tahalo ale eau bahea te la valolo ale taritigi, eia mai ale roromuli seseleti eaue, me eia roromuli taiti La Tahalo Uru ale bahatiau somai te la maututula.”

E Iesus veipalea veia e Iudas ge sugu taroa soio tegiteu la gima

(Matiu 26:20-25; Mark 14:17-21; Luk 22:21-23)

21Ale e Iesus veiti la merera aleie la vuhula la kalulula eia gabuti la tikumula ale uru pepeho. Eia goma tala pala molitia, eia goio veia giteu la valalua tetalale mago “Ale eau ge veipalea mutoue veia isasa moli oilo tamutou ele, eia ge veipala eau soio tegiteu la gima veia egite ge sivuti eau.”

22Tiele, ale eia veitia maie, egiteu la valalua la vimari tetalale vimata tatavu moliti, egite kama rovia veia eia vevei ere tegiteu ele. 23La tahalo la vimari isasa, e Iesus masaga seselea, eia pou hagagavi sesele te Iesus, 24goma e Saimon Pita tuhu mapatiale, eia goio veiala mago “Eme ge tahia mago ‘Ale eme vevei ere mai ele?’”

25Goma, la tahalo la vimari ele eia tasuku hagagavi sesele soio te Iesus, eia goio tahia mago “Ale eme vevei ere mai ele?”

26Goma, e Iesus koli rivuala mago “Ale eau ge bubu la bautu la bret te la bulu la ilali, me eau ge abialao, la tahalo moli ele.” Tio eia goio abi la bautu la breto, me eia vuhia te la bulu la ilalio, eia goio abiale Iudas Iskariot e latule Saimon ele. 27Tio ale e Iudas abiti la bautu la ilali alele, e Satan goilo tetala.

Goma e Iesus veiala mago “La igogolu ale eme masagea ge igoa, eme ge igo hari molia.” 28Eala moli egite tomi ale pou te la ilali ele, isa kama rovi la masova la vikararala ale e Iesus veiale Iudas mai ele. 29Isahari, egite gabutalea veia e Iudas eia baumuli la tilalau la uati tegiteu, egite gabua veia e Iesus soioge veveiala eia ge loto isahari la ilali ale egite ge alia te la pougolula uka eia veveiala veia ge abia giteu la morivava bakisi la uati. 30Goio, e Iudas ali kaluvu moli la bautu la ilali ele, eia goio igo harari moli, eia galiti sogalao. La paga tai logoti.

La merera te La Uru ale halaba

31Goio, e Iudas galiti sogalao, e Iesus goma vei mago “Ale gageie e Latu La Tahalo ge abi la tokoromola tetala mai la matagaga te Tamala sesele. La valalua usu ge vaisale La Tahalo Uru te la igogolu ale eau ge igoa gageie. 32Ale La Tahalo Uru ge abiagu gageie la tokoromola ale tetala sesele. 33Amutou e latatugu, eau ge vipou tomi le amutou bakisi moli, kamati ge tabaa, mulimuli amuto ge papaa eau. Mai pala eau veitia giteu la mulugalugao, mai ale igoie eau vei taitia mutou ovola maie veia amuto kama koramulia ge goio la mautu ale eau ge goio vola.

34“Male ge, eau ge abia mutou la merera isa ale halaba sesele maie: Amuto ge vipuhi tigi legiteu e tabarabara mutou, ge gogo sesele egite. Mai ale eau puhi tatahoti amutou, eau gogo amutou, amuto ge gogo tai egiteu e tabarabara mutou ele. 35Tiele mai amuto ge igo seselea mai ale eau veitia mutou ele, la valalua tomi ge rovia maie veia amutou la valalua la vimari taku sesele, la vuhula amuto vipuhi tigi tataho seseleti.”

E Iesus veiale Pita veia eia ge tahi taroa vaka tolu

(Matiu 26:31-35; Mark 14:27-31; Luk 22:31-34)

36Goio, e Saimon Pita tahi e Iesus mago “Tahalo Uru, eme ge gove?”

Goma e Iesus ule baoliala mago “Eala moli la mautu ale eau ge govolao, eme kama koramulia ge tilimuliau sovolao. Sesele, eala moli eme ge tilimuliau soio vola mulimuli.”

37Goio, e Pita vei louale Iesus mago “Tahalo Uru, ilava eau kama koramulia ge tilimulime gageie? Eau ge sugu taro la mahulila taku tai veia ge taho loio taume!”

38Goma, e Iesus koli rivu louala mago “Eme ge sugu taro la mahulila taume veia ge suliau, ia? Ale eau vei seseleamu, e kukureko souka ge tali, eme ge tahi taroti eau vaka tolu veia eme kama roviau.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index