Chwilio ffurf

Luka 21:27

27Aime ngagedaingte dameng iwa yenge Ngicte Madec ye kuc nga hulili-kwelengngineholecti kaguwa kwelina kwesime nganidaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index