Chwilio ffurf

Hebrews 8:8

8Aime Sugucne Wapongti ngic-ngigacfocine nganicebame bikicnginengkolec aiibongte ailu yanguc miwec,

“Gacgu dameng monic kwesidaicte, iwa na Israel nga Yuda aling yengeholec dodofic gbolicne monic badacte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index