Chwilio ffurf

Jɔ̌n 6:71

71Yesu ǎrɛ̀m nyaka nɔ ɛ̌ti Júda, mmɔ̌ Símun Iskariɔt, mbɔnyunɛ Júda, mmu amɔt ndǔ nkwɔ́ baghɔkɔ́ bhi bati byo nɛ apay, abhɔ̌ŋ nyaka nkaysi bɛti yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index